Messias Uppfyllde Syftet Med Daniel 9:24 Under Daniels 70:e Vecka

Denna Bibelstudie om Daniels 70:e vecka fokuserar på hur Messias uppfyllde allt som var tänkt i Daniel 9:24. 

Anledningen till att detta är så viktigt är att många pastorer lär att eftersom Judarna inte accepterade sin utlovade Messias, och för att de inte uppfyllde Elohims krav i vers 24; då måste de ges mer tid att göra det, som de undervisar kommer hända under den antagna 7-åriga vedermödoperioden.

Låt oss titta på syftena med Daniels 70:e vecka, för att se att det är omöjligt för Judarna eller någon annan att uppfylla kraven.

Du kommer att förstå att endast Messias, fursten, Elohims lamm, kunde uppfylla dem; vilket ogiltigförklarar Pastorers argument att Judarna kommer att göra det.

Innan vi går igenom dessa syften för att se hur Messias uppfyllde dem, låt oss titta på det rätta sammanhanget.

Före denna profetia hade Israeliterna misslyckats med att hålla Elohims bud, vilket resulterade i att Han straffade dem:

Salomo dyrkade falska gudar från sina utländska hustrur, som orsakade Fadern att dela riket i två, Israels hus och Juda hus.

Det norra Israels hus föll för att dyrka Assyriernas falska gudar, så Fadern gjorde att Assyrierna attackerade och spred ut dem.

Den södra Judas hus (Judarna) föll för att dyrka Babyloniernas falska gudar, så Fadern gjorde att Babylonierna dödade de som gjorde motstånd och fängslade de som samarbetade. De var i fångenskap i 70 år, vilket är när de 70 veckorna i Daniel profetian gavs.

Genom alla dessa katastrofer fanns det alltid en trogen rest som trodde på Fadern genom övertygelse, som Daniel och Jesaja.

Men majoriteten försökte uppfylla lagen genom köttet och de misslyckades alltid, för “Men det säger jag, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga.”1 Korintierbrevet 15:50

Så nu gav fadern Judarna 490 år för att försona sig med Honom och acceptera sin kommande Messias.

Fadern hade straffat dem i 70 år, men Hans medkänsla fick honom att ge dem 490 år att försonas med Honom.

Det enkla sammanhanget i Daniels 70:e vecka är att den kommande Messias skulle erbjuda frälsning genom det Nya Förbundet till Israels hus och Judas hus.

Jeremia 31:31 “Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus

Romarbrevet 11:26 “Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob.

De som accepterade Honom som sin Messias, de sanna israeliterna i Elohim, skulle bli räddade. De skulle bli frälsta till det evigt liv, men de skulle också bli frälsta när de flydde Jerusalems ödeläggelse år 70 e.Kr. genom att uppfylla profetian “så ska hela Israel ska bli frälst.

De som avvisade honom som sin Messias skulle gå vilse i sina synder, och de skulle bli ödelagda i den romerska arméens händer.

Här är syftet med de 70 veckorna i Daniels profetia som ges i Daniel 9:24.

Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste

Profeten Daniel skulle ha känt till Jesajas skrifter, och när du läser Jesaja 53, som är en profetia om den kommande Messias, ser du många av de ord som används i Daniel 9:24-27, som också pekar på Messias.

Han blev sårad för våra överträdelser.

Herren har lagt all vår ondska på Honom.

Ty han blev avskuren (dvs dödad). (Daniel 9:26 säger “den Smorde förgöras” )

För av mitt folks överträdelser blev han slagen.

Min rättfärdige tjänare ska rättfärdiga många . (Daniel 27 säger ” han ska stadfästa ett förbund med de många“)

Ty han skall bära deras missgärningar.

Och han bar mångas synd.

Och bad för överträdarna.

För att avsluta överträdelsen.

En kvarleva av Judar återvände för att återuppbygga templet och staden, men en majoritet ångrade inte sina synder och stannade i Babylon även efter att de hade blivit frisläppta.

Under Hans tjänst avvisade de flesta sin utlovade Messias.

I Messias fördömande av de Judiska ledarna sade Han i Matteus 23:31-33: “Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. 32 Fyll då också ni era fäders mått! 33 Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

Det Hebreiska folkets ultimata överträdelse uttrycks av Petrus i Apostlagärningarna 3:13-15: “Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och krävde att få en mördare fri! 15 Livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till.

I det som markerade deras slutgiltiga avvisande av deras Messias, dödade de Judiska ledarna i Jerusalem Stefanus efter att han proklamerade Apostlagärningarna 7:51-52: “Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron! Ständigt gör ni motstånd mot den helige Ande, ni som era fäder. 52 Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den Rättfärdiges ankomst, och nu har ni förrått och mördat honom,”

I Matteus 21:33-46 berättade Messias liknelsen om de onda vinodlarna. I vers 43 sa Messias till Judarna: “Därför säger jag er: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.“.

Detta blev uppfyllt efter att det Nya Förbunden predikats för Judarna under 7 år, sedan efter att Stefanus stenades till döds, gick budskapet om Evangeliet över till nationerna (hedningarna).

Således ser vi att “ditt folk” i Daniel 9:24 inkluderade de som var ansvariga för deras Messias död. Den nationella överträdelsen var fullständig.

Låt oss nu titta på hur Messias uppfyllde kravet på att slutföra överträdelsen.

Jesaja 53:8 “Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott?

Jesaja 53:12 ”Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe

Johannes 19:30 “När Jesus hade fått ättiksvinet, sade han: “Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

Hebreerbrevet 9:15 “Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet.

Att göra slut på synder.

Ingen människa kan sluta synda, så det är omöjligt att Judarna kan få ett slut på synderna.

Låt oss nu titta på hur Messias gjorde slut på synderna.

Johannes 1:29 “Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds Lamm som tar bort världens synd!”

Johannes 1:35 “Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. 36 När han såg Jesus komma gående, sade han: “Se Guds Lamm!“”

Romarbrevet 6:10 “Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud.

Romarbrevet 8:2-3 “Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden.

Hebreerbrevet 9:26 “I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden.

Hebreerbrevet 9:28 “så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Hebreerbrevet 10:11-12 “Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida

Hebreerbrevet 10:16-17 “Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, 17 och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas.

1 Petrusbrevet 3:18 “Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden

1 Johannesbrevet 3:5 “Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom.

Att försona skuld.

Ingen människa kan åstadkomma försoning för sina synder, så detta kan inte gälla Judarna, utan bara för vår Frälsare.

Jesaja 53:5 förutsade Messias uppfyllelse: “Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Romarbrevet 5:10-11 “För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? 11 Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

2 Korinterbrevet 5:18-19 “Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.

Kolosserbrevet 1:19-22 “Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 21 Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, 22 också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom,

Hebreerbrevet 2:17 “Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.“.

Försoning för missgärning uppnåddes genom Messias offerdöd som Elohims lamm.

Att föra in en evig rättfärdighet.

Ingen kan någonsin föra in evig rättfärdighet, så detta kan inte gälla Judarna, bara vår Frälsare.

Den eviga rättfärdigheten var vad vår Messias manifesterade i Sitt syndfria liv och genom Sitt liv, Sin död och uppståndelse har Han gjort evig rättfärdighet tillgänglig för alla som accepterar det genom bekännelsens tro.

Romarbrevet 3:21-22 “Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad.

1 Korintierbrevet 1:30 “Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

2 Korintierbrevet 5:21 “Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud

Hebreerbrevet 8:12 ” för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.

1 Petrusbrevet 2:24 “Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.

Finns det någon tvekan om att han inledde evig rättfärdighet?

Att försegla synen och profetian.

Människan kan inte försegla synen eller profetian, så detta kan inte gälla Judarna.

Den Mosaiska lagen och förbundet pekade på Messias. Han förseglade dem, det vill säga, han fullbordade dem och svarade för dem till minsta prick; Allt som skrevs i lagen, profeterna och psalmerna om Messias, var uppfyllt i Honom.

Matteus 5:17 “Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.

Att smörja den allra heligaste

Endast Elohim kan smörja Den Allra helgaste. Återvändande Judar byggde om templet, men det blev aldrig smort av Fadern, förbundets Ark var aldrig placerad där, och Faderns närvaro fyllde inte templet.

Messias uppfyllde detta när han kom i köttet och då blev vår Överstepräst smord.

Lukas 4:18-19,21 “Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. 21 Då började han tala till dem: “I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.

Mark 1:23-24 ”Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: 24 “Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!

Apostlagärningarna 10:38 “hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom.

Sammanfattningsvis: Alla sex av dessa syften uppfylldes under Daniels 70:e vecka. Messias har uppfyllt allt som Han befallde Judarna att göra.

John 19:30 I Messias ord säger “det är fullbordat “

David Nikao

Nästa Bibelstudie om Daniels 70:e vecka: En sluttida 70:e vecka i Daniel är ologisk

Print Friendly, PDF & Email