Bedrägeriet Med Fursten I Daniels 70:e Vecka

Denna Bibelstudie om Daniels 70:e vecka visar dig att “Fursten” i Daniels profetia om den 70:e veckan var Messias och “Furstens folk” var den Romerska armén.

Anledningen till att detta är mycket viktigt är att många pastorer lär att det hänvisar till en sluttida antikrist.

Ramverket för begreppen om ett uppryckande före vedermödan (pre-tribulation raptur), den 7-åriga vedermödoperioden, behovet av ett återuppbyggt Judiskt tempel, antikrist som vanhelgar templet och 3 1/2 år av stor vedermöda; är alla baserade på förutsättningen att fursten i Daniel 9:26 är en antikrist i sluttiden.

Vad som undervisas idag om Daniels 70:e vecka strider mot vad som har undervisats av de förnämsta Bibelforskarna.

Bibelkommentatorer som Albert Barnes, John Calvin, Adam Clarke, John Gill, Matthew Henry, Matthew Poole, John Wesley och andra; alla lär ut att Messias bekräftade det förbund som hänvisas till i Daniel 9:27, och de lär alla att Han och Hans lärjungar fullständigt fullbordade den 70:e veckan i profetian av Daniel.

Dagens pastorer lär ut att den profetiska klockan slutade efter 69 veckor och att den 70:e veckan är den 7 åriga vedermödoperioden i tidens slut.

Sammanhanget i Daniels profetia om de 70 veckorna handlar INTE om sluttiden.

Avsnittets sammanhang handlar om Daniels folk, Judarna, som skulle bli befriade från den Babyloniska fångenskapen, och Daniel hade bett för deras framtid.

I avsnittet berättade Elohim för Daniel (genom Sin ängel) att Han gav Judarna en sista chans att ångra sig för sina synder, att försonas med Honom och förbereda sig för sin kommande Messias, som skulle komma under profetians 70:e vecka.

Och om de inte ångrade sig, försonade sig med Elohim och accepterade Messias; Skulle Han ödelägga dem genom den Romerska armén som skulle komma emot dem.

För att förstå profetians sammanhang, läs hela kapitlet i Daniel 9.

Daniel 9:25 säger oss att Messias, fursten, kommer att anlända för att bli smord.

Det ska du veta och förstå: Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den Smorde Fursten kommer, ska det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen, trots svåra tider.

Ordet furste är på grekiska nagiyd (5057 i Strong), vilket kan betyda en befälhavare (som ockuperar fronten), civil, militär eller religiös; generellt (abstrakt, flertalet), hedervärdiga teman: -kapten, chef, utmärkt sak, (chef) guvernör, ledare, ädel, prins, (chef) härskare.

Vi vet att nagiyd hänvisar till den utlovade Messias.

Inriktningen för denna studie är Daniel 9:26-27.

Men efter de sextiotvå veckorna ska den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

I vers 26, där det står “folket till en furste“, är ordet fursten igen nagiyd  som säger oss att det är samma person som i den tidigare versen.

Skriften bör tolkas bokstavligt om det inte är uppenbart att en symbolisk tolkning är motiverad av texten.

Det säger oss att Messias (fursten som nämns i den tidigare versen) kommer att sända människor för att förstöra staden och helgedomen, för att ödelägga Judarna som avvisade honom som sin Messias.

Messias kallade sig “härskaren över jordens kungar“, och det skulle inkludera Romarna.

Uppenbarelseboken 1:5 “och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod

Många säger att fursten är prins Titus, som förde befälet över de tre divisionerna i Romerska armén, som ödelade templet, staden och Judarna; men i slutändan var det Messias som gjorde att Titus och den Romerska armén skulle utföra denna uppgift.

Här är en kort förklaring av hur denna profetia blev uppfylld:

Romarna var Judarnas fiende och en styggelse för dem på grund av deras hedniska ritualer.

Den Romerska armén omringade staden, precis som Messias varnade dem för i Lukas 19:43, “Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll.

Den Romerska armén som står i den heliga staden i Jerusalem representerade “förödelsens styggelse” och uppfyllde Lukas 21:20, “När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära.

Messias efterföljare följde Hans varning och flydde Judéen före ödeläggelsen, och det finns inget dokumenterat dödsfall av en Kristen utfört av Romarna.

Eftersom den Romerska armén avbröt matleveranserna till staden, dödades många människor av hungersnöd och farsoter och uppfyllde Matteus 24:7, “Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.“.

Den Romerska armén gick in i Jerusalem i stor mängd (som en översvämning) år 70 e.Kr. och ödelade staden, templet och folket och uppfyllde Daniel 9:26-27.

Under tiden för den stora vedermödan (Matt 24:21), även känd som “Jakobs nöd“, dog 1,1 miljoner Judar under kriget med Romarna; hundratusentals från inbördeskrig, många av hungersnöd och farsoter, tiotusentals korsfästes och hundratusentals dog av det Romerska svärdet.

Som profetian om Daniels 70:e vecka förutsade, de som accepterade Messias undkom domen, och de som avvisade Honom blev ödelagda.

Profetian blev helt uppfylld och matchar Messias varningar i Predikan På Olivberget.

Under Messias triumferande inträde klagade Han över Jerusalem.

I Lukas 19:41-44, närmade sig Messias och hans lärjungar Jerusalem och han berättade för dem att Judarnas fiender skulle omringa dem och jämna dem och templet med marken.

När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den 42 och sade: “Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. 44 De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig

“i dag” och “den tid då Herren besökte dig” hänvisar till Daniels profetia om 70:e veckan, som angav exakt vilket år Messias skulle komma.

Ändå i Johannes 1:10 “Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.“.

I Matteus 23 fördömde Messias de skriftlärde och fariséerna och sa till dem att allt det rättfärdiga blod som de hade spillt skulle komma över dem.

Matteus 23:31-39 ”Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. 32 Fyll då också ni era fäders mått! 33 Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.

Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte.38 Nu ska ert hus lämnas öde, 39 för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

De “Fyllde sina fäders mått” när de utlämnade Messias till att korsfästas och när de dödade profeterna som Messias skickade till dem.

Liknelsen om Vingårdsägaren angav för de Judiska ledarna att de skulle bli ödelagda.

I Matteus 21:33-46, berättade Messias “liknelsen om Vingårdsägaren“, som hyrde ut sin vingård till vinodlarna, men när Han skulle hämta sin skörd dödade de Hans budbärare och sedan Hans son.

Messias frågade då de Judiska ledarna: “När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare?” 41 De svarade honom: “Han ska ge de onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid.

“Därför säger jag er: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. 44 Den som faller på den stenen blir krossad, och den som stenen faller på blir söndersmulad.” 45 Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var dem som han talade om. 46 De ville gripa honom men var rädda för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.

Fadern gav dem varje möjlighet att bära frukt för sitt rike, men de dödade Hans profeter och Hans Son, så han ödelade dem med den Romerska armén.

Liknelsen med Bröllopsfesten förutsade att Messias skulle skicka en armé för att ödelägga Judarna och Jerusalem.

Matteus 22:1-7 säger: “Jesus talade än en gång till dem i liknelser: 2 “Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. 3 Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. 4 Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! 5 Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sin åker, en annan till sina affärer. 6 De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. 7 Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad.

Messias nya förbund erbjöds Israels hus och Judas hus, som lovat i Jeremia 31:31, men många avvisade Messias och fick Honom korsfäst.

Sedan dödade de Hans lärjungar, som Messias hade förutsett.

Faderns hämnd för allt det rättfärdiga blodet kom över denna generation, och Messias hade den Romerska armén att ödelägga dem och bränna upp Jerusalem.

Messias förutsade tiden för Jakobs nöd i Sin Predikan på Olivberget och angav för Sina lärjungar vilket tecken de skulle söka efter och hur man ska undkomma den kommande domen.

Matteus 24:15 “När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen.

Lukas 21:20-21 förtydligar vad förödelsens styggelse var för något. “När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då vet ni att dess förstörelse är nära. 21 Då måste de som är i Judéen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden.

Styggelsen var Judarnas avskyvärda fiende, Romarna; som skulle omringa Jerusalem och stå i det heliga landet för att göra platsen till en “ödeläggelse“.

De flesta av varningarna i Messias Predikan på Olivberget uppfylldes år 70, inte i sluttiden.

Sammanhanget med “de som är i Judéen” bekräftar att profetian tillämpades på tiden för Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr., inte i slutet av tiderna. Han varnade Sina lärjungar som var i Judéen.

Sammanhanget att “Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten” gäller inte för sluttiden, eftersom det inte finns några förbud mot Sabbaten.”

Men de Judiska härskarna skulle ha hindrat de heliga från att komma undan på Sabbaten, för att de hade så många regler.

Lukas 21:24 bekräftar sammanhanget i Messias Predikan på Olivberget. 

De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.

Detta matchar Daniel 9:26-27,

Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Det säger oss att det finns en bestämd tidsperiod som den Romerska armén (hedningar) kommer att ödelägga Judarna.

Daniel 12 ger oss mer information om “hedningernas tid“. Det står att det kommer att vara totalt 1335 dagar, vilket var uppfyllt när den Romerska armén omringade staden år 66 e.Kr. och sedan avslutade sin belägring år 70 e.Kr.

Du kan läsa mer om de 1335-dagarnas tidslinje genom att läsa Daniel 12 Uppfyllandet av ödeläggelsen

‘furstens folk ‘ i Daniel 9:26 var den Romerska armén, som överflödade staden som en översvämning år 70 e.Kr.

Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Så “fursten” i Daniels 70:e vecka är INTE en antikrist i sluttiden.

Och eftersom den inte är tillämplig på en antikrist, är grunden för den 7-åriga verdemödan ogiltig.

På grund av Judarnas styggelser mot Elohim ödelade han dem.

På grund av alla styggelser av Judarna, inklusive att utlämna Messias till att bli dödad och sedan döda Hans lärjungar, tömde Messias ut sin vrede över Judarna, genom den Romerska armén.

När Matteus dokumenterade orden “Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” i Matteus 24:3, förstod han utan tvekan att “Jesus kommande” betydde att han skulle komma i hämnd mot Judarna genom Romarna, för att avsluta de “senare dagarnas” tidsålder i det Judiska kungariket.

De “senare dagarna” hänvisar till den tidsperiod som uppstod när Judarna frisläpptes från Babylon 457 f.Kr. till 70 e.Kr. när staden, templet och folket ödelades.

Den Romerska armén ödelade folket och staden.

Matteus 24:21 varnade dem “för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma.“.

Detta är tiden för Jakobs nöd.

Historiker konstaterar att ingen av de onda Judarna (som förkastade Messias och som dödade budbärarna som Han skickade till dem) förstod vad som skulle komma.

Fram till själva intagandet av templet av Romarnas år 70 e.Kr., blev de lurade av falska profeter, och de letade fåfängt efter ett mirakulöst ingripande å deras vägnar.

Men riklig dokumentation avslöjar att innan Jerusalems ödeläggelse kunde alla Kristna inuti staden fly till bergen och hitta en tillflykt. Inte en enda Kristen omkom under belägringen, för att de såg tecknet som Messias avslöjade för dem och flydde.

Den Romerska armén omringade staden och orsakade död genom hungersnöd och sjukdom.

Judarnas grödor och förråd av mat förstördes, och försörjningslinjerna in i staden blev avskurna.

Under hungersnöden gick många Judar ut på natten till dalarna på jakt efter mat. Hundratals Judar tillfångatogs varje dag, torterades och korsfästes i blickfånget på dem på stadsmurarna.

Antalet blev så stort att det inte fanns tillräckligt med kors för offren, så flera blev ofta fastnaglade till ett och samma kors.

Judiska inbördeskrig ledde till hundratusentals dödsfall.

Mord av Seloter och Edomiter ledde till hundratusentals dödsfall, och allt det hände innan den Romerska armén kom in i staden.

Josefus hänvisar till fallet av en framstående man som på grund av den stora vedermödan, som fanns runtomkring, och för att rädda sin familj från ett värre öde, dödade först sin far och mor med svärdet – som de frivilligt gått med på – och efteråt sin fru och barn, slutligen tar han sitt eget liv.

Den Romerska armén dödade hundratusentals Judar med svärdet.

Innan den Romerska armén invaderade Jerusalem skickade Titus in Josefus för att tala med Judarna, erbjuda dem nåd och uppmanade dem att ge upp.

Josefus gjorde en innerlig vädjan till dem att inte försöka motstå Roms makt och påpekade att Elohim inte längre var med dem.

Men det hade ingen verkan. Judarna avskydde Romarna. Och de trodde att de skulle bli räddade.

Titus försökte bevara det vackra templet, men Romarnas soldater var ursinniga på Judarna, och de rev ner alla templets stenar och uppfyllde därmed Messias ord.

Enligt Josefus blev staden så uppriven och uppgrävd att det var svårt att tro att den någonsin hade varit bebodd.

Totalt 1,1 miljoner Judar dog och 97.000 Judar togs till fånga och såldes som slavar och uppfyllde Lukas 21:24.

Några sattes i kedjor och såldes till slaveri i de Egyptiska gruvorna och uppfyller sålunda flera profetior att de skulle säljas till Egypten igen, från vilken Fadern hade räddat dem.

Romarnas ödeläggelse av Jerusalem är ett fullständigt uppfyllande av profetian.

Dessa passager avslöjar klart att “förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om“, hänvisar till ödeläggelsen av Jerusalem år 70 e.Kr. av Titus arméer.

Varför ska vi då ignorera en uppenbar historisk uppfyllelse och förvänta oss en framtida uppfyllelse, för vilken det inte finns något bevis?

Människor hävdar att eftersom Romarna inte förstörde templet under den 70:e veckan, blev det inte uppfyllt.

Men profetian säger inte att ödeläggelsen skulle hända under den 70:e veckan.

Daniel 9:24 ger listan över saker som skulle uppfyllas under de 70 veckorna:

“Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste”

Messias offerdöd som Elohims lamm och Hans uppståndelse betalade priset för deras överträdelser och synder; det försonade troende med Fadern; Det gav troende evig rättfärdighet i Messias; det avslutade den Mosaiska lagen och uppfyllde alla profetiorna; och det smorde Messias som deras Överstepräst, som är hörnstenen i Elohims andliga tempel.

Sammanfattning av bedrägeriet i Daniels 70:e vecka

Som du kan se kom furstens folk, som det profeteras om i Daniel 9:26, att uppfyllas när Messias skickade den Romerska armén för att ödelägga de Judar som hade förkastat honom.

Detta ogiltigförklarar helt och hållet ramverket om en sluttida antikrist som ödelägger ett återuppbyggt Judiskt tempel.

Och dessutom, ogiltigförklarar det begreppet med en 7-åriga vedermödoperiod, behovet av ett återuppbyggt Judiskt tempel, antikrist som vanhelgar templet och hans 3 1/2 år av stor vedermöda.

Och om det inte finns någon 7-årig vedermödoperiod, visar idén om en ”pre-tribulation rapture” dvs ett uppryckande före vedermödan, att det är en myt. För en djupgående Bibelstudie om uppryckandet, klicka på Myten Om Ett Uppryckande Före Vedermödan .

Vän, jag känner inte dig, men när Anden avslöjade dessa sanningar för mig, krossade det mitt hjärta, eftersom jag hade blivit lurad i så många år.

Mitt hjärta smärtas varje gång jag hör en pastor som undervisar den felaktiga tolkningen av Daniels 70:e vecka, då jag inser hur många människor blint förlitar sig på dem.

Det är hädelse att ersätta Messias arbete, med antikrist.

Jag ber att människor ska lära sig sanningen och omvända sig. Jag ber att pastorer kan ödmjuka sig till att läsa den här studien och lära sig Elohims sanning, så att alla kan se hur Satan har lurat oss, så att vi omvänder oss och åter får liv i Messias sanning.

Jag ber att du kommer att dela den här studien med alla du känner, för slutet är nära och Messias kommer snart tillbaka, och du måste vara vaken och förberedd i stället för lurad.

Förbundet i Daniels 70:e vecka är Messias nya förbund

Eftersom fursten i vers 25 och 26 båda är Messias, gäller vers 27 som säger att “Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka” det föregående substantivet, som är Messias.

För att se hur förbundet är Messias nya förbund, läs Den 70:e veckans Förbund i Daniel är Messias Nya Förbund

David Nikao

Nästa Bibelstudie om Daniels 70:e vecka: Messias uppnådda syften i Daniel 9:24

Print Friendly, PDF & Email