Genèvebibelns Kommentar På Daniels 70 Veckor

Denna Bibelstudie om Daniels 70:e vecka ger studieanteckningarna från Genèvebibeln för Daniels profetia om de 70 veckorna.

Genèvebibeln skrevs på 1500-talet och innehåller studieanteckningar som författats av John Calvin, John Knox, Miles Coverdale och många andra Reformationsledare.

De ger en enkel förklaring till uppfyllandet av Daniels 70 veckor och visar att Messias uppfyllde 70:e veckan, så det är inte en framtida 7-årig vedermödoperiod som så många spekulerar.

Profetian handlar om att Messias kommer för att erbjuda ett nytt förbund till Israels hus och Judas hus, som uppfyller Jeremia 31:31-33.

Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 32 inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land – förbundet med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. 33 Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.

Det handlar om Judarna och deras återkomst för att återuppbygga Jerusalem och dess tempel och förbereda sig för den utlovade Messias.

Det handlar inte om sluttiden, inte om antikrist.

09:24 ”Sjuttio (p) veckor är bestämda över (q) ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på (r) överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste”

(p) Han hänvisar till Jeremias profetia, som profeterade att deras fångenskap skulle vara sjuttio år: men nu skulle Guds barmhärtighet överskrida Hans dom sju gånger så mycket, vilket skulle vara 490 år, ända till Kristi ankomst, och så skulle det fortsätt för evigt.

(q) Betyder Daniels nation, över vilken han hade omsorg.

(r) Att visa barmhärtighet och att glömma synd.

09:25 ”Det ska du veta och förstå: Från (s) det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den Smorde Fursten kommer, ska det gå sju (t) veckor och (u) sextiotvå veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen, trots svåra tider.”

(s) Det vill säga från den tid då Koresh gav dem tillåtelse att ge sig av.

(t) Dessa veckor utgör fyrtionio år, varav fyrtiosex år hänvisas till tiden för templets återuppbyggnad och tre år för grundläggningen.

(u) Räknat från Darius sjätte år, som gav det andra budet om templets uppbyggande, är det sextio och två veckor, vilket gör 434 år, vilket omfattar tiden från templets uppbyggande till Kristi dop.

09:26 ”Men efter de sextiotvå (x) veckorna ska den Smorde förgöras, (y) helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en (z) furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten.”

(x) Under den här veckan av de 70 kommer Kristus och predikar och lider döden.

(y) Han verkar inte ha någon skönhet, och heller inte vara uppskattad; (Jesaja 53:2).

(z) Vilket betyder Titus, Vespasianus son, som skulle komma och förstöra både templet och folket, utan något hopp om återhämtning.

09:27 ”Han (a) ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han (b) avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på (c) styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

(a) Genom att predika Evangeliet bekräftade Han sitt löfte, först till Judarna och därefter till hedningarna.

(b) Kristus fullbordade detta genom Sin död och uppståndelse.

(c) Betyder att Jerusalem och helgedomen skulle bli fullständigt förstörda på grund av deras uppror mot Gud och deras avgudadyrkande. Eller som några tolkar det, att plågorna kommer att bli så stor att de alla kommer att bli förvånade över dem.

Print Friendly, PDF & Email