Den 70:e Veckans Förbund I Daniel

Denna Bibelstudie om Daniels 70:e vecka kommer att visa dig hur “förbundet” i Daniels profetia om de 70 veckorna bekräftades av Messias.

Anledningen till detta är så väldigt viktigt är att många pastorer lär att det hänvisar till en sluttida antikrist som sluter en fredspakt med Israel.

Ramverket för begreppen pre-tribulation raptur, den 7-åriga vedermödoperioden, behovet av ett återuppbyggt Judiskt tempel, antikrist som vanhelgar templet och 3 1/2 år av stor vedermöda. är ALLA baserade på förutsättningen att förbundet i Daniel 9:27 skapas av en sluttida Antikrist.

Genom att bevisa att det var Messias som kom för att bekräfta det förbund som gjordes med Abraham, förkastas förutsättningen att det gäller en framtida antikrist.

Därmed faller grunden för alla dessa begrepp om sluttiden.

Obs! Jag har använt King James Bibeln i den här studien, eftersom det är en bokstavlig översättning som många använder. För de som föredrar att använda Faderns och Sonens Hebreiska namn, är profetiornas förklaringar desamma. Jag har använt The Scriptures (ISR) på vissa ställen för att ge klarhet om förbundet.

Brit Chadasha (det som kallas Nya Testamentet) betyder bokstavligen förnyat förbund, ett “nyskapande” av kärleksförbundet som Fadern tidigare hade etablerat mellan sig själv och sitt folk. Även om prästadömet förändras i det förnyade förbundet, förblir Faderns ord och bud eviga.

King James vilseleder människor genom att peka på Messias “nya förbund”, men sanningen är att Messias kom för att “förnya sin Faders förbund”. Istället för att förbundet/budorden är skrivet på sten, skrivs de nu i våra hjärtan och sinnen; vilket får oss att lyda dem av kärlek.

Vad som undervisas idag om Daniels 70:e Vecka strider mot vad som har blivit undervisat av de största Bibelforskarna/lärarna.

Bibelkommentatorer som Albert Barnes, John Calvin, Adam Clarke, John Gill, Matthew Henry, Matthew Poole och andra; alla lär att Messias bekräftade det förbund som hänvisas till i Daniel 9:27, och de lär alla att Messias och hans lärjungar fullständigt uppfyllde profetian om Daniels 70:e vecka.

Gamla testamentets profeter förutsåg Messias erbjudande av ett förbund för människors synder. Nya testamentet bekräftar upprepade gånger att Messias erbjöd ett nytt förbund till Israels hus och till alla som tror på Hans försonande arbete på korset på Golgata, som inträffade i mitten av Daniels 70:e vecka då Han blev “avskuren/dödad”.

Ingenstans i Bibeln sägs det att en antikrist kommer att sluta ett fredsavtal med den moderna staten Israel … men det är det som pastorer lär oss.

De spekulerar om en framtida uppfyllelse av Daniel’s 70:e vecka med en enmans antikrist, för att de inte förstår uppfyllandet i det förflutna genom Messias.

Sammanhanget i Daniels profetia om de 70 veckorna handlar INTE om sluttiden.

Sammanhanget handlar om Daniels folk, Judarna, som skulle bli befriade från den Babyloniska fångenskapen, och Daniel hade bett för deras framtid.

I passagen sa Elohim till Daniel (genom Sin ängel) att han gav Judarna en sista chans att ångra sig från sina synder, försona sig med Honom och förbereda sig för sin kommande Messias, som skulle komma i profetians 70:e vecka.

Daniels profetian om de 70 veckorna berättade för Judarna EXAKT vilket år Messias skulle dyka upp.

Messias lärjungar förstod profetians tidpunkt och väntade honom, som bevittnade när Andreas berättade för sin bror Simon: “Vi har funnit Messias” och Filippus fann Natanael och sade till honom: “Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret.

Satan använde de Judiska ledarnas hårda hjärtan för att dölja det för dem, vilket ledde till att de avvisade Messias och utlämnade honom till att bli korsfäst.

För att förstå profetians sammanhang, läs hela kapitlet 9 i Daniel.

Inriktningen i denna studie är Daniel 9:27: “Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Messias Förbund passar perfekt med Daniels profetia om de 70 veckorna.

Många moderna lärare säger att pronomenet “han” representerar en sluttida antikrist som sluter en fredspakt med Israel. Ingenstans i Bibeln sägs det att antikrist kommer att göra ett förbund, bekräfta eller bryta ett förbund med någon, än mindre Israel.

Pronomenet “han” hänvisar till föregående substantiv, Messias från vers 26.

Den Smorde är Messias som är densamma som i vers 25, som förklarar ankomsten av Messias Den Smorde Fursten.

“han” i Daniel 9:27  kan inte peka på ”furstens folk” i vers 26, eftersom “folket” inte kvalificerar sig som “han”.

Fursten kvalificerar sig inte eftersom termen bara används för att beskriva “folket” så det har ingen föregångare eftersom det inte pekar på en viss person. Det är Messias som är den enda “han” som kvalificerar sig.

Det finns många verser som pekar på Messias som bekräftar ett förbund under Hans tjänst, som ägde rum under den första hälften av 70:e veckan i Daniel.

Utmaningen är att King James Bibeln tolkar texten som att associera Messias med ett “nytt förbund”, men vad den borde säga är att han kom för att “förnya” det eviga förbundet; vilket han gjorde genom att bekräfta det med sitt blod som Påskalammet.

Matteus 26:28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.  ISR

I dessa ord finner vi fyra saker som överensstämmer med profetian av Daniel 9:27:

 1. “Den” som skulle bekräfta förbundet, Messias;
 2. “Förbundet” i sig självt, det förnyade förbundet som gjordes med Abraham;
 3. det som ”bekräftade” förbundet, Messias blod ;
 4. de som får fördelarna med förbundet, de “många” som tror på honom som sin Messias.

Dessa ord motsvarar perfekt med profetians ord “Han ska bekräfta förbundet med många .”

Här är fler verser som vittnar om att Messias utgjutna blod bekräftade det nya förbundet, som friköpte många.

Sakarja 2:11 “Många hednafolk ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli mitt folk, och jag ska bo i dig. Du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till dig.

Genom Messias förlängdes löftet att göra Abraham till “många folks fader“, eftersom Messias lärjungar spred Evangeliet till många nationer.

Jesaja 53:11 säger: “Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder.

Matteus 20:28 säger, “Så har inte heller Människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många

Romarbrevet 5:15 säger, “Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.

Romarbrevet 5:19 säger, Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.

Skriften säger oss att det är Messias som bekräftade förbundet.

Romarbrevet 15:8 säger klart att Messias sändes för att bekräfta det utlovade till Abraham, Isak, Jakob, etc.

Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna

Galaterbrevet 3:13-18 säger oss att förbundet bekräftades tidigare av Elohim i Messias.

Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14 Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 15 Bröder, jag vill ta ett mänskligt exempel: inte ens en människas testamente som vunnit laga kraft kan upphävas eller utökas. 16 Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte: “och dina avkomlingar”, som när det gäller många, utan som när det gäller en enda: och din avkomma, som är Kristus. 17 Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kom fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle bli ogiltigt. 18 För om arvet skulle bero på lagen, beror det inte längre på löftet. Men Gud gav det till Abraham genom ett löfte.

Ordet “gjort giltigt/bekräftat” säger oss att förbundet redan existerade.

Många lärare säger att antikrist ska “skapa” eller “göra” ett förbund med Israel, vilket indikerar början på ett förbund.

Men Faderns ord säger “bekräfta” (också framställt som “stärka“), som anger att förbundet var etablerat tidigare.

Fadern slöt ett förbund med Abraham att han skulle ge ett lamm för deras synder, Messias, Elohims Påskalamm.

1 Mosebok 22:7-8 “Isak sade till sin far Abraham: ”Far!” Han svarade: ”Jag är här, min son.” Han sade: ”Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” 8 Abraham svarade: ”Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans.

Johannes Döparen identifierade Messias som uppfyllandet av detta löfte till Abraham:

Johannesevangeliet 1:29 “Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds Lamm som tar bort världens synd!

Eftersom Abraham trodde med övertygelse, välsignade Elohim hans efterkommande som tror på Messias genom övertygelse.

1 Mosebok 22:15-18 “Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen: 16 ”Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17 ska jag välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma ska inta sina fienders portar. 18 I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.”

Jesaja 49:8 förutspådde att Messias skulle vara ett förbund för sitt folk,

Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och fördela de förödda arvslotterna,

Messias bekräftade att det var han som var den utlovade, som skulle bekräfta förbundet som det obefläckade lammet; genom Hans kunskap om Elohim´s ord, genom Hans undervisning, genom Sina mirakel, genom Hans utgjutna blod, genom att Han offras som Påskalamm och genom Hans uppståndelse.

Johannesevangeliet 5:36,39 “36 Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. De verk som Fadern har gett mig att fullborda, just de verk som jag utför, de vittnar om att Fadern har sänt mig.  39 Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig,

Paulus bekräftade att det var Messias som bekräftade förbundslöftena.

Romarbrevet 15:8 säger: Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna

Galaterbrevet 3:17 säger: “Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kom fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle bli ogiltigt.

Så vilket förbund måste bekräftas?

Messias med-författade Abrahams förbund, för att lösa in Abrahams andliga säd, de av alla raser som tror på Fadern, genom övertygelse.

Hebreerbrevet 12:2, “Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.

Hebreerbrevet 12:24, “Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

Hebreerbrevet 13:20, “Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda.“.

I 1 Mosebok 15 bekräftades det eviga förbundet av Elohim (Rykande ugnen) och Messias (den brinnande facklan/lampan).

Elohim berättade för Abraham att han skulle förbereda ett offer i två högar, och han väntade på att Fadern skulle framträda. När dagen sakta led mot sitt slut, kände gamarna lukten av köttet som låg i solen och började glida neråt för en måltid.

När kvällen närmade sig blev Abraham bekymrad. Var fanns Fadern? Han blev väldigt trött på att skydda offret hela dagen. Förtvivlan och dysterhet började omsluta honom, och han insåg att om inte något förändrades mycket snart hade han stora problem.

Elohim fick honom att förbereda offret, och nu fanns han ingenstans i sikte. Varför visade Han sig inte? Vad kan ha gått fel?

Förvirrad och utmattad, insåg Abraham att han kämpade en förlorad kamp med dessa fåglar, och i förtvivlan föll han i en djup sömn som omslöt honom som en mörk krypande fasa.

Mörkret som var “fyllt av rädsla” orsakades inte av solnedgången, utan av det som såg ut som att en vänskap misslyckats med Fadern som hade byggts upp under många år.

I förtvivlan och utmattning förlorade Abraham medvetandet, och han förlorade också kontrollen över det offer som han så glad hade förberett för att behaga Elohim. Prata om visions död!

Abrahams erfarenhet var symbolik för det naturliga livet som vi tar med till Fadern.

Så länge vi litar på eller är beroende av våra naturliga förmågor, kan vi inte gå in i fullheten av vad Fadern har att erbjuda.

Våra bästa ansträngningar kan verka bra, men i andens rike har de liten konsekvens. Allt som vi lägger fram inför Fadern, inklusive oss själva, måste dö först eller offras.

Först då kan vi uppstå och fyllas på med Messias, vår Frälsares livsblod. Abraham var tvungen att lära sig från början att det inte fanns någon förtjänst i mänskliga verk eller offer.

När Abraham vaknade var förrättningen slut och han hade inte ens deltagit i ceremonin! Han hade absolut ingen inverkan på att upprättandet av det trosförbund som han är så känd för.

Fadern visste att ingen dödlig person som hade ärvt syndig natur skulle kunna komma in i och hålla förbund med honom.

Medan Abraham var medvetslös, brände Fadern och Messias upp offret och bekräftade förbundet.

Två symboler dök upp på scenen. Den rykande ugnen representerade Fadern, medan den brinnande facklan/lampan symboliserade Messias, människans gudomliga medlare.

Dessa symboler gick mellan de två högarna, som bekräftade förbundet med Abraham.

Lampan som lyser på varje människa som kommer in i världen, stod nu som Abrahams representant vid detta högtidliga tillfälle, när en evig plan eller överenskommelse gällande mänsklighetens eviga framtid genomfördes.

Gemenskapen med Fadern som förlorades i Edens trädgård, skulle återställas genom Messias offerdöd.

När man ser tillbaka i Daniel 9:27 är ordet förbund på hebreiska ”ber-eeth’”, vilket betyder en överenskommelse (för att det görs genom att passera mellan köttstycken). Konfederation, allians, förbund.

Genom att passera igenom Abrahams offer bestämde Messias att vara det sanna offret som tog bort Abrahams synder och hans efterkommandes synder, som trodde genom övertygelse på den utlovade Messias försoningsarbete.

Hur kan vi veta att den brinnande facklan/lampan representerade Messias?

Tänk på detta: Om Messias, Faderns Son, var avsedd att ta platsen för syndig människor och dö döden på korset, var det inte rimligt att han också skulle vara part i det avtal som skulle kräva Hans liv?

I Hebreerbrevet 9:15-17 identifieras det förbund som överlämnats till Abraham som det bestående förbundet eller det eviga förbundet som Messias “bekräftade” genom att Hans blod utgöts.

Då fortsätter Hebreerbrevets författare att identifiera Messias inte bara som den som bekräftade förbundet, utan också som dess Författare!

“Och på grund av detta är han medlaren i ett förnyat förbund, så att, döden har ägt rum för att återlösningen av överträdelserna under det första förbundet, de som kallas kan få löftet om det eviga arvet. För där ett förbund finns, är det nödvändigt med döden för den som upprättat förbundet för att det ska gälla. För ett förbund över de döda är fast eftersom det aldrig är giltigt medan den som upprättat förbundet lever. ISR

Detta säger oss att det nya (eller Abrahams) förbundet inte kunde styrkas eller bekräftas tills den som gjorde det dog.

Hebreerbrevet 9:28 säger att “så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder.“, vilket är en perfekt matchning till Daniel 9:24-27. Messias erbjudande offer omfattade alla de synder som listas i Daniel 9:24, och hans offer för att rädda många.

Vem var den som dog för mänsklighetens synder?

Var det inte Messias, som också kallas “världens ljus“?

Om bara Hans död skulle kunna validera det avtalet, då måste det vara Han som skrev det!

Tänk efter en minut, när presenterade Messias Sin vilja, överenskommelse eller förbund till mänskligheten? Det var bara ett sådant tillfälle som dokumenterades i Skriften.

Det var när den brinnande facklan/lampan dök upp med rykande ugnen medan Abraham sov under kraften av deras närvaro.

2 Krönikeboken 21:7 förutsätter att Messias kommer som “lampan”, trots att Israeliterna hade brutit sitt förbund med Fadern, ”Men Herren ville inte fördärva Davids hus, på grund av det förbund som han hade slutit med David. Han hade lovat att han och hans söner skulle ha en lampa för alltid.

Messias, medförfattare till det eviga förbundet, bekräftade det genom sin offerdöd.

Hebreerbrevet 7:22 säger till oss: “Så mycket bättre är det förbund för vilket Jesus är garant.

När Messias skapade förbundet med Abraham, lovade Han att vara säkerheten, blodsoffret, som skulle bekräfta förbundet.

Hebreerbrevet 8:6 säger till oss: “Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften.

Hans Prästämbete är överlägset det Levitiska, eftersom förbundet är bättre och grundat på bättre löften: det gamla förbundet hänvisade till jordiska saker; det nya förbundet, till himmelska.

När Messias förseglade trons förbund som Han och Fadern överlåtit till Abraham, upphörde Sinai-förbundet. Det hade tjänat sitt syfte och var nu färdigt!

När Sonen dog, rev Fadern, Sinai-förbundets författare, ner täckelset som skilde Honom från Hans skapelse. (Matteus 27:51 ”Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner.” Översättarens kommentar.)

När nu det gamla förbundet revs upp och kasserades av den Ende som hade befogenhet att upphäva det – dess Författare! Togs barriären mellan människa och Fadern bort för evigt!

Det gamla förbundet hade löften om världsligt gott; det nya förbundet, av andliga och eviga välsignelser. Så långt som den sanna tron är att föredra framför Judendomen, så mycket som Messias är att föredra framför Moses, så långt som andliga välsignelser är att föredra framför jordiska välsignelser, och så långt som glädjen i Elohim under hela evigheten är att föredra framför det jordiska goda i tiden; så långt överträffar det nya förbundet det gamla.

Messias uppfyllde de löften som gjordes till Abraham och trons fäder.

När Abraham skulle offra Isak, berättade han för Isak att Elohim skulle sända ett lamm.

Abraham såg framför sig den dag då Elohim´s obefläckade Lamm skulle sona för hans synder, och för hans efterkommandes synder, som bekände sin tro.

Messias uppfyller Elohims sju heliga festdagar som gavs till Israeliterna att tillämpa tills Messias kom för att uppfylla dem.

Messias var utan fläck, fullbordade det osyrade brödets högtid; Hans offer som Elohims Lamm uppfyllde Påskens högtid, Hans uppståndelse fullbordade den Första Fruktens högtid, och Hans uttömmande av Elohims Ande fullbordade Pingsten.

Detta skulle ha bekräftat för Israeliterna att Han var den utlovade Messias. Efter att Messias hade uppstått till himmelen, proklamerade lärjungarna alla dessa saker för att hjälpa Israels hus att se sanningen.

Faderns profeter pekade på Messias förbund, som övertäckte deras synder.

Jeremia 31:31-34 förutsade den tid då Messias skulle erbjuda ett nytt förbund till Israels hus och med Judas hus. I Hebreerbrevet 8:8-10 bekräftade Paulus att detta var uppfyllt av Messias.

Men Gud förebrår dem när han säger: Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 9 inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, för de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem, säger Herren. 10 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.

Messias, genom vilken förbundet gjordes och bekräftades, kallas förbundets ängel eller budbärare, för att Han försonar oss med sin Fader.

Malaki 3:1, “Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot.

Kort efter att Messias döptes och smordes, utropade Han att Han var den utlovade Messias när Han läste från Jesajas bok i templet för Judarna.

Hesekiel 37:26-27 bekräftar att det var Messias som “skars av” till ett evigt förbund, som upprättade fred mellan Elohim och människan. Och Han upprättar ett andligt tempel som aldrig kan avskaffas, vilket består av Hans folk.

Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Det ska vara ett evigt förbund med dem. Jag ska ge dem plats och föröka dem och låta min helgedom stå ibland dem för evigt. 27 Min boning ska vara hos dem, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 28 Och folken ska inse att jag är Herren som helgar Israel, när min helgedom är mitt ibland dem för evigt.

Messias var medlare, budbäraren och den som bekräftade nådens förbund som styrktes av många, både Judar och hedningar, så att löftet till alla nationer i Abraham skulle uppfyllas.

Jesaja 42:6, “Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken

Detta är ett bevis för att den “brinnande lampan” representerade vår Frälsare som människans medlare. Messias, den utlovade Frälsaren, måste finnas där som förbundets författare, annars hade Hans död inte ha kunnat bekräfta det.

Messias skickades till de förlorade fåren av Israels hus för att erbjuda dem ett nytt förbund.

Han bekräftade detta i Matteus 15:24, när Han sade “Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus.“.

Under Hans 3 1/2 års tjänst gjorde han mirakel och predikade Evangeliet för de förlorade fåren av Israels hus.

Messias fokuserade sitt ämbete på områdena norr om Jerusalem, där Israels hus brukade leva innan Assyrierna spred ut dem, och där några av dem hade återsamlats.

Han betjänade i Betsaida (Petrus, Andreas och Filippus hem), Caesarea Filippi, Kanan, Kapernaum, Chorazin, Decapolis, Genesaret, Jeriko, Nain, Nasaret, Perea, Gerasenernas område, Samaria, Sidon, Sykar och Tyros. (Jerusalem är markerat med RÖD. GUL markerar de ställen där Messias tjänstgjorde.)

Den 70:e veckan i Daniel pekar på ett evigt förbund, inte bara för 7 år.

Dagens pastorer lär ut att antikrist kommer att göra ett 7-årigt förbund med Israel, men Daniel 9:27 säger inte att förbundet endast varar i 7 år.

Det säger att Messias (och Hans lärjungar) bekräftade förbundet under 7 år.

Så hur bekräftade Messias att Han var Messias som bekräftar förbundet?

 1. Genom vittnesbörd,
 • Av änglar
 • Av Johannes Döparen;
 • Av de vise männen;
 • Av lärjungarna;
 • Av Moses och Elisa
 • Av fariséer, som Nikodemus;
 • Av djävlarna som erkände honom.
 1. Genom Hans predikan.
 2. Vid helanden, tecken och underverk.
 3. Genom sitt heliga liv.
 4. Genom Sin död och blodsutgjutning.
 5. Genom Sin uppståndelse och himmelsfärd.

Det “gamla” och “nya” förbundet hänvisar till deras bekräftelsetid.

Begreppen “ny” och “gammal” i förhållande till förbundet hänvisar inte till deras skapande tid; De anger snarare den ordning i vilken de bekräftades.

Sinai-förbundet bekräftades i det Levitiska prästsystemet genom det dagliga offret av lammet för folks synder.

Abrahams förbund bekräftades av Messias, vår Överstepräst, som dog på korset som Elohims offerlamm. Så det kallas “nytt“.

Messias blev “avskuren”, korsfäst, halvvägs igenom Daniels 70:e vecka.

Jesaja 53:8 förutsade att Messias skulle bli “avskuren” för våra synder. “Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott?

(SFB: släkte Grek. geneá betyder både “generation” och “folk”. Översättarens kommentar)

Detta matchar direkt Daniel 9:27, vilket förutsa att Hans offer skulle göra slut på behovet av tempeloffer, eftersom Han var engångsförsoningen för våra synder “och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer

Det står klart från Johannes evangelium att vår Messias tjänst var ungefär, om inte exakt, tre och ett halvt år i varaktighet. Därför var, från Hans smörjelse tills Hans död, “i mitten” av 70:e veckan.

Detta matchar perfekt med Daniel 9:27, som säger “Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer.

Vid Hans dödsögonblick Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. (Matteus 27:51).

Varför?

Eftersom den här handlingen av Fadern innebar att alla djuroffer i det ögonblicket upphörde att vara av värde, eftersom det perfekta offret erbjöds en gång för alla. Det uppfyllde lagen och behovet av att Levitpräster medlade för människor!

Eftersom Messias är medlare av det nya förbundet, så finns det ingen separation mellan oss och Fadern.

Genom sitt blodsoffer uppfyllde Messias de krav som Elohim gjorde till Judarna i Daniel 9:24:

Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste

Messias blodsoffer täckte över de överträdelser som begicks under det gamla förbundet, vilket tjurar och kalvar inte kunde göra. Det gav försoning för oegentligheter och införde evig rättfärdighet. Det förseglade alla gammal testamentets profetior som pekade på deras kommande Messias.

Paulus bekräftade detta i Hebreerbrevet 9:15, “Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet.

Den Helige Anden vittnade i Hebreerbrevet 10:15-18, “Även den helige Ande vittnar om detta för oss. Först säger han: 16 Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, 17 och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. 18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.

När Messias förseglade förbundet som Han och Fadern hade överlämnat till Abraham, upphörde Sinai-förbundet att vara. Det hade tjänat sitt syfte och var klart! När Sonen dog, rev Fadern, Sinai-förbundets författare, ner förlåten som skilde Fadern och Hans skapelse åt. Nu när det gamla förbundet revs upp och kasserades av den ende som hade befogenhet att upphäva det – dess Författare! Barriären mellan människan och Fadern togs bort för evigt!

Messias, Elohims lamm, offret till vilket alla de Judiska festerna och offren pekade, den länge efterlängtade Messias ropade: “Det är fullbordat! ” Sinai-förbundet, med dess offersystem, dess ritualer och djuroffer var fullbordat.

Hebreerbrevet 10:11-12 “Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida “

Ta bort Messias plats från mitten av 70:e veckan, och du har tagit bort Kristi kors från sin profetiska inramning!

Daniels profetia om de 70 veckorna avslutade inte möjligheten att Judarna kunde bli räddade, men behovet av Judendomens religion upphörde och även det gamla förbundssystemet som leder till döden.

Judar är blinda för Evangeliet och frälsning under det nya förbundet, eftersom de vägrar att läsa Nya testamentet, så en slöja täcker ögonen när de läser Gamla testamentet.

Hur är det med de sista 3 1/2 åren av Daniels 70:e vecka?

I 3 1/2 år efter Messias död fortsatte Hans lärjungar att predika Evangeliet för Judarna.

Korsfästelsen och uppståndelsen skulle ha varit ett utmärkt vittnesbörd för Judarna, att bekräfta att Han var Messias som sändes för att erbjuda dem ett nytt förbund.

Apostlagärningarna 2:36-40 vittnar om att många Judar kom till tro på Messias genom lärjungarna: “Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.” 37 När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. 40 Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: “Låt er frälsas från det här bortvända släktet!” 41 De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.

Messias tidiga kyrka bildades av Israels hus och Judas hus, som accepterade Messias nya förbund.

Den 70:e veckan i Daniel slutade när Aposteln Stefanus dristigt anklagade de Judiska ledarna för att döda profeterna och att utlämna Messias till att bli dödad. Judarna svarade genom att stena Stefanus till döden.

Mantlarna till Stefanus mördare lades vid Sauls fötter, som snart blev Paulus, aposteln för nationerna (hedningarna).

Och sedan dess har Evangeliet predikats till både Judar och hedningar Galaterbrevet 3:28: “Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Läs en djupgående bibelstudie om hur apostlarna uppfyllde bekräftelsen av det nya förbundet med Judarna i 3 1/2 år, som uppfyllde Daniels 70:e vecka genom att klicka på Confirming The 70th Week Of Daniel 9 Covenant For Seven Years

De Judiska ledarnas avvisande av Messias förseglade deras öde.

Efter att Pilatus fann Messias oskyldig, ropade de Judiska ledarna på att han skulle korsfästas och sade att “Låt hans blod komma över oss och över våra barn!“.

På grund av deras förkastande av Messias och Hans nya förbund, uppfylldes deras egen blodförföljelse profetiska ord i Daniel 9:26-27, och de blev ödelagda.

“Den Smorde” i Daniel 9:26 är Messias, och “prinsens folk“, den Romerska armén, kom som en översvämning och “förstörde staden och helgedomen.

I Lukas 19:41-44, när Messias kom in i Jerusalem för sista gången, beklagade han att Judarna inte följde Daniels profetia om de 70 veckorna, som angav för dem när han skulle komma.

När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den 42 och sade: “Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. 44 De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.”

Förödelsens styggelse gäller inte en antikrist i sista tiden, utan det var den Romerska armén (som var en styggelse för Judarna), som kom och ödelade Judarna och templet.

I Matteus 24:15 varnade Messias “När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats

Lukas 21:20 klargör vad som är förödelsens styggelse “När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då vet ni att dess förstörelse är nära.

Den Romerska armén omringade Jerusalems heliga plats och “ödelade” det Judiska folket från 66 till 70 e.Kr., vilket fick 1,1 miljoner Judar att dö av svält, sjukdom, inbördeskrig, korsfästelse och det Romerska svärdet.

Detta uppfyllde liknelsen om bröllopsfesten, där Messias nya förbund erbjöds Judarna, men de fick Messias och hans lärjungar dödade, så Fadern sände sina arméer för att förstöra dem och deras stad.

Detta uppfyllde liknelsen om de onda vinodlarna där de ogudaktiga hyresgästerna dödade vingårdens ägare. När Messias frågade de Judiska ledarna vad konsekvenserna var, sa de “Han ska ge de onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare

Elohims hämnd för allt det rättfärdiga blodet kom över denna generation, och Messias ledde den Romerska armén att förstöra dem och bränna upp Jerusalem.

Läs en Bibelstudie som visar uppfyllandet av de 1290 och 1335 dagarna i Daniel 12, som uppfyllde varningarna i Daniel 9, genom att klicka på Daniel 12 Is Not About The Antichrist Or The End Times

Sammanfattning av bedrägeriet med Daniels 70:e vecka

Som du kan se, uppfylldes förbundet som hänvisas i Daniel 9:27 av Messias, som bekräftade Abrahams förbund av “frälsning genom tro” med sitt utgjutna blod.

Det är inte en antikrist i sluttiden som gör ett fredspakt med Israel, det är Messias som erbjuder sitt nya förbund till Israels hus och med Judas hus under 7 år, innan det också erbjöds nationerna (hedningarna).

Detta ogiltigförklarar helt och hållet ramen för en sluttida antikrist som gör ett fredsavtal med Israel.

Och tillsammans med det, det ogiltigförklarar idén med den 7-åriga vedermödoperiod, behovet av ett återuppbyggt Judiskt tempel, antikrist som vanhelgar templet och hans 3 1/2 år av Stor vedermöda.

Och om det inte finns någon 7-årig vedermödoperiod, då är konceptet med ”pre-tribulation rapture” d.v.s. ett uppryckande före vedermödoperioden bevisat vara en myt. För en djupgående bibelstudie om uppryckandet, klicka på Myten Om Ett Uppryckande Före Vedermödan.

Vän, jag känner inte dig, men när Anden avslöjade dessa sanningar för mig, krossade det mitt hjärta, eftersom jag hade blivit lurad i så många år.

Mitt hjärta sörjer varje gång jag hör en pastor som undervisar den felaktiga tolkningen av Daniels 70:e vecka, då jag inser hur många människor som blint förlitar sig på dem.

Det är hädelse att ersätta Messias arbete, med antikrist.

Jag ber att folk lär sig sanningen och omvänder sig. Jag ber att pastorer kan ödmjuka sig till att läsa den här studien och lära sig Elohims sanning, så att alla kan se hur Satan har lurat oss, så att vi ångrar oss och får väckelse i Messias sanning.

Jag ber att du kommer att dela den här studien med alla du känner, för slutet är nära och Messias kommer snart tillbaka, och du måste vara vaken och förberedd i stället för lurad.

* Berättelsen om Messias medförfattande och bekräftande av Abrahams förbund refererades från den starkt rekommenderade boken “The Stonecutter’s Bride

David Nikao

Referenser för vidare studier:

Confirming the covenant – Historicist.com

Nästa Daniels 70:e vecka Studie: Bekräftar förbundet under 7 år

Print Friendly, PDF & Email