Hur Spreds Förförelsen Och Surdegen Med Daniels 70:e Vecka

Denna Bibelstudie om Daniels 70:e vecka kommer att förklara hur begreppen om en enmans antikrist i sluttiden under en 7 årig vedermödoperiod blev så utbredd, efter 1800 års Biblisk undervisning som inte undervisade någonting av den sorten.

Du kommer att lära dig hur den Romersk Katolska Kyrkans Jesuiter manipulerade bibelprofetian för att skapa en sluttidsantikrist för att avleda kritik bort från dem själva för att vara det Antikristliga systemet.

Bibelstudien Revelation 13 – Roman Sea Beast visar att Påvarna i Rom är ‘vilddjuret i Uppenbarelseboken ‘, det ‘ lilla hornet i Daniel ‘ och Påven, ‘Fördärvets son‘.

Det betyder inte att det inte kan komma en sluttida Falsk Messias, men sanningen är att Satans Antikristliga odjur har fört krig mot Messias och Hans anhängare sedan 538 e.Kr.

Denna studie kommer att förklara hur Jesuiterna har drivit sina bedrägliga antikristkoncept under de senaste 500 åren, så att de undervisas  till pastorer vid seminarier och sedan predikas för deras församlingar.

Undervisningen om profetiorna för sluttiden som ges av John MacArthur, Chuck Swindoll, David Jeremiah och andra populära pastorer, stöder Jesuiternas bedrägeri med antikrist.

Dagens lärare pekar på en sluttida Antikrist som ska uppstå från den Europeiska unionen (som de kallar det återställda Romerska riket) eller från Islam, som båda avleder kritiken från den Romersk Katolska Kyrkans antikristliga odjurssystem.

Dagens pastorer undervisar sista tiden begrepp som strider mot vad som undervisades av dessa respekterade Bibelforskare:

Albert Barnes, John Calvin, Adam Clarke, John Gill, Matthew Henry, Phillip Mauro, Matthew Poole, Charles H. Spurgeon, William Tyndale, John Wesley, John Wycliffe och andra.

Så hur är det möjligt att majoriteten av dagens pastorer undervisar falsk lära om profetian?

Har de blivit vilseledda? Är de okunniga? Är de vargar i fårakläder?

För att kunna förstå svaren på dessa frågor måste vi först se var bedrägeriet började och sedan följa vad som gjorde att det blev så allmänt accepterat.

Satan bemyndigade den Romersk Katolska Kyrkan att förfölja Messias kyrka, som drev de heliga och Elohims ord in i dunkelhet.

Sanningen om Messias kärlek, nåd, förlåtelse av alla deras synder och Evangeliets gåva, som hade undervisats av den tidiga Kyrkan, begravdes under den Katolska traditionens tyngd och frälsning genom gärningar.

Under medeltiden förföljde den Romersk Katolska Kyrkan de som förkunnade Messias sanning.

De förbjöd människor att läsa Bibeln, som var på latin. De brände Biblar och torterade och dödade dem som hade dem.

De dödade upp mot 100 miljoner människor, mestadels Kristna, under medeltiden och inkvisitionen.

Då spred Fadern Messias ljus genom att Bibeln översattes till Engelska.

Med tryckpressens ankomst och Elohims ord översatt till Engelska kunde de män som blev Protestantiska Reformatorer äntligen läsa Bibeln.

De fann frälsning genom tro, oberoende av gärningar, i Messias rena Evangelium.

Och de identifierade antikrist.

När de läste Daniels bok och Uppenbarelseboken, identifierade de den Romerska Katolska Kyrkan som “antikrist“, “Det stora Babylon, mor till jordens skökor”, som är skyldig till de heligas blod.

De Protestantiska Reformatorerna lärde att Daniels 70:e vecka blev uppfylld efter den 69:e veckan, då det eviga Evangeliet predikades för Judarna under sju år.

Här är studienoteringarna från Genève Bibeln:

Daniel 9:26 ”Men efter de sextiotvå x veckorna ska den Smorde förgöras, y helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten.”

(x) Under den här veckan av de 70 kommer Kristus att predika och lida döden.

(y) Han verkar inte ha någon skönhet eller att ha någon uppskattning; (Jesaja 53:2).

Daniel 9:27 ”Han a ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa b slaktoffer och matoffer. c Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

(a) Genom att predika Evangeliet bekräftade han sitt löfte, först till Judarna och därefter till hedningarna.

(b) Kristus fullbordade detta genom Sin död och uppståndelse.

(c) Betyder att Jerusalem och helgedomen skulle bli fullständigt förstörda på grund av deras motstånd mot Fadern och deras avgudadyrkan. Eller som några tolkar det, att hemsökelsen kommer att bli så stor att de alla kommer att häpna över den.

Genève Bibeln vittnar tydligt om att Messias uppfyllde Daniels 70:e vecka, och att han sände den Romerska armén för att ödelägga Judarna, så det har ingenting att göra med en sluttida antikrist.

Men King James Bibeln inkluderade inte dessa studienoteringar, så de var otillgängliga för kommande generationer, vilket gjorde att Jesuiternas bedrägeri kunde krypa in i Kyrkan.

Reformatorernas dubbla budskap om frälsning genom tro på Messias, oberoende av gärningar, tillsammans med budskapet om att Roms Påvar är Antikrist, ändrade historiens gång.

När Martin Luther spikade upp sina ‘Nittiofem Teser‘ 1517, ansågs den allmänt som den första katalysatorn för den Protestantiska Reformationen.

De Protestantiska Reformatorerna sa till folk att “Gå ut från henne, mitt folk” (Uppenbarelseboken 18:4) och miljoner lämnade den Romersk Katolska Kyrkan och fick Messias som sin Frälsare, vilket ledde till bildandet av de Protestantiska Kyrkorna.

Den Protestantiska Reformationen ledde till ett stort uppvaknande, där världsomspännande mission ledde till att miljontals människor kom till Messias.

Satan var utan tvekan rosenrasande när han såg att Fadern spred Sitt Heliga Ord och det frälsande Evangeliet runt om i världen, så bedragaren tänkte ut en ny plan.

Den Romerska Katolska Kyrkan bemyndigade Jesuiterna att motverka Reformationen.

År 1545 började de mötas vid det som kallas Tridenstiska Kyrkomötet (Council of Trent). Ett av dess främsta syften var att planera en motattack mot Martin Luther och Protestanterna.

För att göra detta bemyndigade de Jesuiterna, som var en hemlig Katolsk orden grundad av Ignatius Loyola. De kallar sig Jesu samfund, men du kommer snart att upptäcka att de är Satans samfund.

Deras arbete skulle ske inte bara genom inkvisitionen och genom tortyr utan också genom teologi och bedrägeri.

Den Katolska Kyrkan gav Jesuiterna det specifika uppdraget att föra Protestantismen tillbaka till “moderkyrkan“. Titta på tillståndet i dagens liberala Lutherska Kyrka, och du vet ju att de har varit framgångsrika.

Centralt i den här planen var behovet av att avleda anklagelserna om att de var det antikristliga odjurssystemet.

Jesuiterna är en hemlig militär orden ur den Romerska Katolska Kyrkan, inte bara präster.

De använder femte kolonn taktik för att infiltrera varje institution de försöker förstöra.

I stället för att attackera från utsidan, där alla kan se dem, attackerar de i hemlighet inifrån.

Jesuiterna infiltrerar det som de vill förstöra. De har låtsat att vara Kristna och har infiltrerat Kristna institutioner, för att genomföra sina bedrägerier inom Kristendomen.

De motarbetade anklagelser genom att skapa konceptet om en Daniels 70:e vecka i sista tiden, med en enmans antikrist.

Den Romerska Katolska Kyrkan använde Jesuitprästen Francisco Ribera, en briljant man med doktorsexamen i teologi, att skriva en 500-sidig kommentar med en motsatt uppfattning, där han manipulerade profetior i Daniel och Uppenbarelseboken för att skapa en antikrist under en sluttida 7-årig vedermödotid.

Ribera tillämpade allt i Uppenbarelseboken till sluttiden snarare än till kyrkans historia.

Hans förklaring var att profetiorna endast gäller en enda syndig man som kommer att uppstå i slutet av tiden; istället för ett odjur, som Biblarna säger är ett mäktigt rike (den Romerska Katolska Kyrkan).

Han sa att antikrist skulle vara en otrogen som kommer utanför Guds kyrka; istället för någon som presenterar sig som Kristus (Påven, som kallar sig Kristi ställföreträdare).

Han sa att antikrist skulle göra ett 7-årigt fredsavtal med Judarna.

Det viktigaste avsnittet som de manipulerade är Daniels profetia om de 70 veckorna i Daniel 9:24-27.

De tillämpade Daniels 70:e vecka på en sluttida antikrist, som ersatte den 7-åriga perioden av Messias nya förbund som erbjöds till Israels hus mellan åren 27-34 e.Kr.

Detta kan vara de fyra viktigaste profetiska verserna i hela Bibeln, på grund av de bedrägerier om sista tiden som bygger på dem.

För att läsa en Bibelstudie som bevisar att förbundet i Daniels 70:e vecka var från Messias, inte en sluttida antikrist, klicka på Den 70:e Veckans Förbund I Daniel.

Den här tanken och idén, som kallas Futurism, sköt bort anklagelser ifrån den Romerska Katolska Kyrkan och Påvedömet, så Rom antog snabbt denna ståndpunkt som Kyrkans officiella syn på antikrist.

Profetior i Daniel och Uppenbarelseboken berättar om slaget mellan Messias och Satan genom historien, från den tid de skrevs till Messias andra ankomst.

Uppenbarelsebokens odjur“, “Det lilla hornen i Daniel“, “undergångens son” och “Babyloniska Skökan” gäller alla historien om den för Antikristliga Romerska Katolska Kyrkan, som säger sig vara Kristen, men har motsatt sig sann Kristendom under hela sin historia. Detta kallas Historicism.

Satan har använt Jesuitkontrollerade falska profeter och vilseledda Kristna för att främja Futurismens lögn.

Efter Francisco Ribera kom en annan briljant Jesuit-lärare, kardinal Robert Bellarmine i Rom.

Kardinal Bellarmine främjade Riberas koncept i sitt arbete ”Polemic Lectures Concerning the Disputed points of the Christian Belief Against the Heretics of this Time” – “Polemiska föreläsningar om de omtvistade punkterna i den Kristna tron mot den här tidens kätterier“.

Hans skrifter hävdade att Paulus, Daniel och Johannes inte hade någonting att säga om den Påvliga makten. Han lärde att antikrist var en enskild individ som inte skulle komma till makten förrän i tidens slut.

Hans läror vann allmän acceptans bland Katolikerna.

I nästan 200 år efter Tridenstiska Kyrkomötet förblev Jesuitisk futurism till stor del inom Katolicismen.

Riberas futurism utgjorde aldrig ett positivt hot mot Protestanter runt om i världen under tre århundraden och var faktiskt begränsad till den Romerska Kyrkan.

Riberas manipulation av Bibliska texter avvisades i hundratals år av insiktsfulla studenter, som förstod bättre.

Men Jesuiterna fortsatte med sin plan att få Protestanterna att anta denna doktrin.

År 1812 publicerade en Romersk jesuitpräst, Manuel de Lacunza, arbetet ”The Coming of Messiah in Glory and Majesty” – “Messias ankomst i härlighet och majestät” under namnet “Juan Josafat Ben-Ezra”, en omvänd Jude.

Pseudonymen kan ses som ett sätt att göra arbetet acceptabelt för Kristna läsare och avleda uppmärksamhet från författarens samhällsställning, eftersom inkvisitionen tydligt lärde Kristna att Jesuiter var fienden.

I början av 1800-talet kom deras futurismkoncept till Protestanter i den etablerade Engelska Kyrkan, och därifrån spred det sig till Amerika.

Berättelsen om hur detta gick till är både fascinerande och tragiskt. Många individer var äkta Kristna men blev utan tvekan kanaler för felaktig undervisning.

Under 1800-talet utvecklade Dr. Samuel Roffey Maitland Jesuit-lärorna.

Dr Samuel Roffey Maitland, en advokat och Bibelforskare, blev bibliotekarie till ärkebiskopen av Canterbury. Han hittade Riberas doktriner och började i stor skala publicera och förespråka dessa bedrägliga läror.

År 1826 publicerade han en bok som attackerade Reformationen och stödde Riberas idé om en framtida enmans antikrist. Under de kommande tio åren, i traktat efter traktat, fortsatte han med sin mot-Reformation retorik.

Som ett resultat av hans iver och starka angrepp mot Reformationen, mottog Protestantismen i England – den nation som producerade King James Bibeln 1611 – ett förkrossande slag.

James H. Todd publicerade broschyrer och böcker som stödde Jesuit-lärorna.

James H. Todd, en professor i Hebreiska vid University of Dublin, accepterade Maitlands futuristiska idéer, publicerade egna stödjande broschyrer och böcker, vilket gjorde att bedrägerierna fortsatte att sprida sig.

Pastor Edward Irving skapade begreppet “hemligt uppryckande“.

När futurismens läror spred sig över Europa kom den mycket respekterade Skotska Presbyterianska pastorn Edward Irving, den erkända föregångaren av både Pingströrelsen och karismatiska rörelser, in på scenen. Irving förde det stora Chalcedonian Chapel i London med över 1000 medlemmar.

När Irving vände sig till profetiorna, accepterade han så småningom idén om en enmans antikrist från Manuel de Lacunza.

Irving översatte Jesuit Präst Lacunza ”Messias Ankomst” – “The Coming of Messiah” till Engelska och publicerade den på Engelska år 1827. Den innehåller en lång ”Preliminärt Föredrag” – “Preliminary Discourse”, skriven av Irving som en förmedlare för hans nya synpunkter.

Omkring 1830 började Edward Irving lära sig den unika idén om ett Kristi återvändande i två faser, den första fasen är ett hemligt uppryckande före antikrists ankomst.

Begreppet ”pre-tribulation rapture” – ett uppryckande före vedermödan – existerade inte under 1800 år, tills det introducerades av Irving, som främjade Jesuiternas bedrägeri om en sluttida antikrist.

För att läsa en Bibelstudie om uppryckandet, klicka på  Myten Om Ett Uppryckande Före Vedermödan

John Henry Newman stödde Jesuiternas koncept i England.

Sedan kom John Henry Newman, en medlem av Engelska Kyrkan och en ledare för den berömda Oxford-rörelsen.

År 1850 skrev Newman sitt ”Letter on Anglican Difficulties” – “Brev om Anglikanska svårigheter“, vilket avslöjade att ett av hans mål i Oxford-rörelsen var att föra “de olika Engelska kyrkosamfunden och grupperna” tillbaka till Romerska Kyrkan.

Efter att ha publicerat en broschyr som godkände Todds futurism om en enmans antikrist, blev Newman Romersk Katolik, och senare till och med en högt hedrad kardinal.

En tydlig “förflyttning mot Rom hade redan uppkommit, avsedd att svepa bort gamla Protestantiska landmärken, likt en översvämning.”

John Nelson Darby skapade begreppet Dispensationalism.

Mitt i detta växande anti-Protestantiska klimat i England uppstod John Nelson Darby – en briljant advokat, pastor och teolog, som skrev mer än 53 böcker om Bibelämnen och krediteras som fadern till Dispensationalism.

Dispensationalism är teorin om att Fadern handlar med mänskligheten i stora dispensationer eller tidsperioder.

John Nelson Darby, liksom Edward Irving, blev också en stark förespråkare av ett föregående uppryckande följt av en enmans antikrist. Faktum är att hans undervisning har blivit ett kännetecken för dispensationalism.

John Nelson Darby lade en stor del av grunden för den nuvarande populära idén att ta bort Daniels 70:e vecka från sitt historiska sammanhang under Messias tid och tillämpa den på en framtida vedermöda efter uppryckandet.

Trots alla positiva inslag i hans tjänst, följde Darby efter Maitland, Todd, Bellarmine och Ribera genom att införliva undervisning om futurism i sin teologi.

Således skapades en länk mellan John Nelson Darby – dispensationalismens fader – och Jesuiten Francisco Ribera – futurismens fader.

Darby besökte Amerika sex gånger mellan 1859 och 1874 och predikade i alla större städer, under vilken han denna tid planterade frön av futurism i Amerikansk jord.

Scofield Reference Bibeln fastställde bedrägeriet i Amerika.

En av de viktigaste personerna i spridningen av dessa falska läror är Cyrus Ingerson Scofield, en advokat från Kansas som var kraftigt påverkad av Darbys skrifter.

År 1909 publicerade Scofield den första upplagan av sin berömda “Scofield Reference Bible“, som injicerade stora doser av Futurism i kommentarerna.

Denna Bibel blev så populär i Amerikanska Protestantiska Bibelskolor att det var nödvändigt att bokstavligen trycka ut miljontals kopior.

Detta var början på slutet av den Amerikanska Protestantiska Kristendomen och en korrekt exegetisk förståelse av profetian och Skriften.

Scofield Study Bible mottogs av Kongregationalister, Baptister, och några Presbyterianska samfund.

Genom den oerhört populära Scofield-studiebibeln blev dispensationalismen standarden för biblisk tolkning bland traditionella Southern Baptister i början av nittonhundratalet.

Genom Scofield-bibeln spreds Jesuitisk futurism framgångsrikt över Amerika. Läran om en antikrist som fortfarande skulle komma blev fast etablerad inom den Amerikanska nittonhundratals Protestantismen.

Arno C. Gaebelein främja Scofields Jesuit Futurism-begrepp.

Han var en nära assistent till Scofield under hans monumentala arbete, “Scofield Reference Bible“.

Två av hans böcker, “Revelation, and Analysis and Genomgång ” och “Current Events in the Light of the Bible” – “Uppenbarelse och analys och utställning” och “Aktuella händelser i Bibelns ljus” förklarar den dispensationalistiska uppfattningen om eskatologi.

Lewis Sperry Chafer förde Scofields läror vidare till Dallas Teologiska Seminarium.

Lewis Sperry Chafer, en Amerikansk teolog, blev associerad med Scofields verksamhet, som blev hans mentor.

När Scofield dog 1921, flyttade Chafer till Dallas, Texas, som pastor i den första Kongregationalistiska Kyrkan i Dallas, där Scofield hade tjänat.

Sedan, 1924, realiserade Chafer och hans vän, William Henry Griffith Thomas, sin vision om ett enkelt, teologiskt seminarium om Bibeln, när de grundade Dallas Teologiska Seminarium (ursprungligen Evangelical Theological College).

DTS (Dallas Teologiska Seminarium) är känt som ett centrum för modern dispensational undervisning på grund av Dr Chafers utveckling av en Scofield-baserad systematisk teologi som närmar sig Bibeln med en “premillennial, dispensational tolkning av skrifterna”.

Hans åttvolymsarbete som beskriver denna metod för teologi, “Systematisk teologi“, publicerades först 1948 och är fortfarande en obligatorisk lärobok för vissa kurser på DTS.

Chafers teologi har varit föremål för mycket studier och debatter in och ut ur det teologiska samhället sedan hans död, särskilt på de två större ämnena dispensationalism och kristen zionism, särskilt att judarna är ett folk som kallas till Fadern med ett separat historiskt syfte och planera från hedningar.

Dallas Teologiska Seminarium är den viktigaste platsen där Jesuitkoncepten lärdes ut till tusentals pastorer, inklusive dagens bästa TV och radiopersonligheter.

DTS-kandidater har tagit positioner vid andra seminarier, Bibelskolor, kyrkosamfund och kyrkor, så att Jesuiternas infektion och sista tiden koncept har spridits i hela Kyrkan.

Från och med hösten 2011 har DTS nästan 14 000 akademiker som tjänstgör i olika ställningar i 97 länder över hela världen, och de har utbildats enligt Jesuiternas bedrägeri om en sluttida antikrist.

Ser du hur Jesuiternas bedrägliga futurism ”jäst” och har blivit utspridd i hela kyrkan?

Lägg märke till hur följande akademiker i Dallas Teologiska Seminarie främjar Jesuiternas Futurismbedrägeri.

John F. Walvoord främjade futurism genom sina publikationer och böcker.

John F. Walvoord mottog flera grader av teologistudier (Th.B., Th.M. och Th.D). från Dallas Theological Seminary, och blev sedan dess president.

Efter Dr. Lewis Sperry Chafers död blev Dr. Walvoord president för Dallas Theological Seminary och byggde upp den till en formidabel Teologisk akademikerskola.

Han var redaktör för Bibliotheca Sacra, Amerikas äldsta teologiska journal, erkänd som en av de ledande Evangeliska teologerna i Amerika och en auktoritet på systematisk teologi och eskatologi.

Han författade många böcker om teologi och Bibliska profetior, inklusive “Daniel: Nyckeln till Profetisk uppenbarelse“, “The Rapture Question” och “The Nations, Israel and the Church in Prophecy.”

John F. Walvoord lär profetiska koncept som stöder Jesuiternas bedrägeri med en antikrist i sluttiden.

Charles Caldwell Ryrie främjade futurism i sin Ryrie Study Bible.

Charles Caldwell Ryrie tjänstgjorde som professor i systematisk teologi och dekan för doktorsexamen vid Dallas Theological Seminary.

Han är redaktör för The Ryrie Study Bible av Moody Publishers, som innehåller mer än 10 000 av Dr Ryries förklarande anteckningar.

Över 2 miljoner av dessa Biblar har sålts, var och en undervisar Jesuiterna sista tiden bedrägerier.

Hal Lindsey förde Jesuiternas bedrägeri till allmänheten.

Han tog examen från Dallas med en Master of Theology, med huvudämne i Nya Testamentet och tidig grekisk litteratur.

På 1970-talet släppte pastor Hal Lindsey sin jättesuccé “The Late Great Planet Earth”.

Hans 177-sidiga, lättlästa volym förde Futurism till massorna av den Amerikanska Kristenheten och därutöver. Över 30 miljoner exemplar har sålts och finns på över 30 språk.

HAL anammade också Lewis Sperry’s teori, grundaren av Dallas Theological Seminary, att Judarna är ett folk som kallas till Gud med ett separat historiskt syfte och plan av Kristna.

Flera av Lindsey’s böcker förutspådde tidpunkten för uppryckandet, för att bara få datumet att komma och gå. Hal har bevisats vara en falsk profet.

Hans nya program, “The Hal Lindsey Report“, fortsätter att undervisa Jesuiternas sista tiden koncept och drivs av TV-nätverken Angel One och DayStar.

Chuck Swindoll och Insight for Living.

Chuck deltog i Dallas Teologiska Seminarium, där han tog examen med betyget Magna Cum Laude (särdeles berömligt).

I juli 1994 blev Swindoll president för det Teologiska Seminariet i Dallas och tjänar nu som kansler.

Hans Insight for Living-radioprogram sänds på mer än 2000 stationer runt om i världen på 15 språk.

Hans serie om Daniel och Uppenbarelseboken undervisar om Jesuiternas bedrägliga koncept om sista tiden.

David Jeremiah och Turning Point Broadcast Ministries.

David Jeremiah tog en magisterexamen från Dallas Teologiska Seminarium.

Han efterträdde Tim LaHaye som Shadow Mountains senior pastor 1981.

Hans Turning Point Ministries-program sänds via radiostationer och Internet. Hans “What In the World is Going On?”  – “Vad i hela världen pågår?” profetiska serie sändes nyligen till miljontals människor.

Hans skrev profetböckerna “The Coming Economic Armageddon: What Bible Prophecy Warns About the New Global Economy“, “What In the World is Going On?: 10 Prophetic Clues You Cannot Afford to Ignore“.

David Jeremiah lär ut profetiska begrepp som stöder Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist.

Vernon McGee och Thru the Bible Radio Network programmet.

Vernon McGee har en Master of Theology (Th.M.) och teologi doktors graden från Dallas Teologiska Seminarium.

Vernon McGee lärde profetiska koncept som stöder Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist.

Ron Rhodes och Reasoning from the Scriptures ministerierna.

Ron Rhode har en Master of Theology (ThM) och en Doctor of Theology (ThD) grad från Dallas Teologiska Seminarium, och undervisar där och vid flera andra seminarier.

Han är president för “Reasoning from the Scriptures Ministries“, som regelbundet hörs på rikstäckande radio.

Här är ett citat för hans hemsida, “Vi tror att förvandlingen av Kyrkan kommer att följas av uppfyllandet av Israels sjuttionde vecka (Dan 9:27, Upp 6: 1-19: 21) under vilken Kyrkan, Kristi kropp, kommer att finnas i himlen. Hela tiden under Israels sjuttionde vecka kommer det att bli en tid av dom på hela jorden, och i slutet kommer hedningarnas tider att avslutas. Den senare hälften av denna period kommer att vara tidpunkten för Jakobs lidande (Jer 30:7), som vår Herre kallade den stora vedermödan (Matt 24:15-21).

Uppfyllandet av Daniels 70:e vecka skedde redan när Messias erbjöd ett nytt förbund till Israels hus och Judas hus.

Ron Rhodes lär ut profetiska begrepp som stöder Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist.

Pre-Trib Study Group från Dr. Tim LaHaye och Dr. Thomas Ice

Dr. Ice har en Filosofie kandidat (BA) från Howard Payne University, en Master of Theology (Th.M.) från Dallas Teologiska Seminarium, en Filosofie Doctor (Ph.D.) från Tyndale teologiska seminarium,

År 1991 blev Dr. Tim LaHaye bekymrad över en upplevd svängning från ”före uppryckandet” doktrinen.

Pre-trib Study Group samlar lärare tillsammans som främjar Jesuiternas bedrägerier.

Dr. Ice och Tim LaHaye lär profetiska koncept som stöder Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist.

Talbot School of Theology lär ut Jesuiternas bedrägerier om antikrist.

Seminariets första dekan var Charles L. Feinberg, som fick sin Th.M. och Th.D. från Dallas Teologiska Seminarium. Han var också på fakulteten vid DTS (Dallas Teologiska Seminarium).

Talbut håller officiellt undervisning i premillennial dispensationalism, och kräver att dess fakultetsmedlemmar ska ha överensstämmelse med detta teologiskt och kulturellt.

Genom att undervisa dessa begrepp, talar Talbut School of Theology för Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist och vilseleder framtida pastorer.

John MacArthur och Grace To You Ministries, Masters College och Grace Theological Seminary.

John fick sin t Master of Theology (Th.M.) vid Talbot School of Theology.

Johns ‘Master’s Seminary‘ och ‘Grace Theological Seminary‘ lär båda ut en Dispensational premillenialistisk position i eskatologi.

Deras hemsida säger “Vi lär om den kroppsliga, personliga återkomsten av vår Herre Jesus Kristus före den sjuåriga vedermödan.”

Antikrists härskande under den 7 åriga vedermödan och bedrägeriet med ett uppryckande före vedermödan bygger på frälsningens förbund i Messias profetia om de 70 veckorna i Daniel 9:24 till Daniel 9:27.

Vår studie om bedrägeriet med Daniels 70:e vecka visar att förbundet är från Messias, vilket ogiltigförklarar påståendet att det gäller en sluttida antikrist, vilket också ogiltigförklarar att det finns en 7-årig vedermödoperiod.

John MacArthur lär profetia begrepp som stöder Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist.

Genom att undervisa dessa begrepp främjar “Master’s Seminary” och “Grace Theological Seminary” Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist och vilseleder framtida pastorer.

Här är några andra populära pastorer som främjar Jesuiternas bedrägeri med en sista tiden antikrist.

Chuck Smith från Calvary Chapel lär ut Jesuiternas antikrist bedrägeri.

Chuck författade böcker som “The Rapture“, som lär ut profetiska koncept som stöder Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist.

Chuck profeterade att eftersom staten Israels bildades 1948, skulle den generation (40 år) som följde vara den sista. Naturligtvis kom 1988 utan att något hände, och här är vi, så profetian var falsk.

Och dessa begrepp undervisas i Calvary Chapel Kyrkor över hela världen och de undervisas på Calvary Chapel Bible College, som vilseleder framtida pastorer.

Jack Van Impe lär ut Jesuiternas bedrägeri om antikrist.

Jack tror att Bibeln säger att en världspolitisk ledare kommer att “komma fredligt” och skapa en sjuårig fredsöverenskommelse med Israel.

Premisserna för den sjuåriga freden har ogiltigförklarats i vår studie om Daniels 70 veckor.

Jack Van Impe lär profetiska koncept som stöder Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist.

John Hagee lär ut Jesuiternas bedrägeri om antikrist.

John Hagee främjar Jesuiternas alla bedrägerier om sluttiden, och även Lewis Sperry Chafers Christian Zionists synpunkter om Judar.

Studien Jews Who Are Not Really Jews visar att 97% av de som kallar sig Judar inte är Abrahams efterkommande, och inte har rätt till Israels land eller Faderns löften.

John Hagee lär profetiska koncept som stöder Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist.

TBN lär ut Jesuiternas bedrägeri om antikrist.

Trinity Broadcasting Network är nu världens största Kristna TV-nätverk.

De har personer som Hal Lindsey, pastor John Hagee, som främjar Jesuiternas koncept om en sista tiden antikrist.

Tim LaHaye och Jerry Jenkins förde Jesuiternas bedrägerier ut till massorna.

På 1990-talet tog Tim Lahaye och Jerry Jenkins Jesuit Futurism-konceptet och tillämpade dem i den enormt framgångsrika Christian-fiction-serien av böcker och filmer.

Författarna till ”Left Behind” (Kvarlämnad) och ledarna för dessa TV-ministerier kan vara äkta troende som gör sitt bästa för att påverka människor för Faderns rike. Ändå, i Skriftens fulla ljus, undervisar de Satans lära.

”Left Behind” lär mycket av samma futurism som kom från Jesuiten Francisco Ribera, som gömmer den verkliga sanningen om antikrist.

Genom ”Left Behind” har futurismens dammluckor öppnats och släppt ut en massiv tidvattensvåg av falsk profetia, som har svept över Amerika.

Tyndale House Publishing främjar författare som undervisar Jesuiternas bedrägeri.

Kenneth N. Taylor, en doktorand i Dallas Teologiska Seminarium, skapare av The Living Bible och är grundaren av Tyndale House.

Den mest framgångsrika publikationen de senaste åren har varit den ”Left Behind” serie av romaner av Tim LaHaye och Jerry Jenkins, som är en av de mest sålda bokserierna i historien med över 60 miljoner exemplar i tryck.

Kenneth N. Taylor och Tyndale House Publishing främjar författare som lär profetiska koncept som stöder Jesuiternas bedrägeri om en sista tiden antikrist.

Så är dessa pastorer vilseledda? Är de okunniga? Är de vargar i fårakläder?

Studierna på den här webbplatsen bevisar att majoriteten av dagens pastorer undervisar profetior om sista tiden som är falska, vilket gör dem falska profeter.

Begreppet Futurism skapades för att motverka den Protestantiska Reformationen och att avleda uppmärksamheten bort från den antikristliga Romerska Katolska Kyrkan.

Majoriteten av dagens pastorer lär ut Jesuiternas profetiska koncept, som fortsätter att avleda uppmärksamheten bort från den Romerska Katolska Kyrkans antikristliga odjur.

De kan vara uppriktiga Kristna, men de undervisar antikrists lära, och de kommer att hållas ansvariga!

De flesta av dem har blivit lurade vid seminarier och Bibelskolor, där Jesuiterna infiltrerade ledarna för att lura dem. Andra är vargar i fårakläder, som har fallit för Roms rikedomar.

Om du har kontakt med en pastor som undervisar dessa begrepp, uppmuntra dem starkt att läsa studien  Den 70:e Veckans Förbund I Daniel på den här platsen, så att de kan förstå sanningen.

Det finns definitivt starka fästen i pastorers liv som inte tillåter dem att förstå sanningen, så de behöver desperat dina böner.

Efesierbrevet 6:12 “Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Joseph Tanner sa: “Det är en sak för djup ånger att de som håller och förespråkar det Futuristiska systemet i dag, Protestanter som de för det mesta är, verkligen spelar Rom i händerna och hjälper till att dölja Påvedömet från att upptäckas vara antikrist.

Antikrists Romerska Katolska Kyrka har återvunnit sin makt efter att ha ådragit sig ett “dödligt huvudsår” 1798.

Min vän, Satan och hans lärjungar har varit mycket effektiva i att undergräva Kristendomen.

Som ett resultat blir Kristna lurade och är oförberedda, för de tror att Fadern kommer att rycka upp dem före den 7-åriga vedermödan.

Så de sätter inte på sig Elohims hela rustning för att möta tider med stor vedermöda.

De förbereder sig inte för att ha en flyktplan, att ha mat och vatten, så att de kan skydda sin familj och betjäna andra.

De kommer att bli panikslagna när det inte händer och deras hjärtan kommer att krossas; istället för att vara full av tillförsikt och hjälpa desperata människor att hitta hoppet hos Messias.

De är inte beredda att förkunna Messias namn när de kanske tvingas att välja mellan att dyrka en Falsk Messias (Satan) eller Döden.

Läs studien The Beasts of Daniel and Revelation hur Bibeln tydligt beskriver den Romerska Katolska Kyrkan som “Uppenbarelsebokens odjur”,  ”Daniels Lilla Horn“, och Påven, “undergångens son” och “Babylons Sköka“.

En av premisserna med Jesuiternas bedrägeri är att det skulle finnas ett fredsavtal mellan Israel och antikrist, vilket innebar att de måste ta kontroll över landet för att skapa ett sluttida Israel.

Vår studie Jews Who Are Not Really Jews avslöjar att 97% av dem som kallar sig Judar inte är Abrahams efterkommande, så återsamlandet i Israel är ett bedrägeri.

Många pastorer pekar på återupprättandet av nationen Israel som ett säkert tecken, men det är bara de antikristliga Jesuiternas knep. För att lära dig mer, klicka på Regathering Of The Jews Deception

David Nikao

Nästa Bibelstudie om Daniels 70:e vecka:  Göra de 70 veckorna i Daniel 9 begripliga

referenser:

Lewis Sperry Chafer – https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Sperry_Chafer

John F. Walvoord – https://en.wikipedia.org/wiki/John_Walvoord

Charles Caldwell Ryrie – https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Caldwell_Ryrie

Hal Lindsey – https://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Lindsey

Chuck Swindoll – https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Swindoll

David Jeremiah – https://en.wikipedia.org/wiki/David_Jeremiah

Vernon McGee – https://en.wikipedia.org/wiki/J._Vernon_McGee

Dr. Thomas Ice – http://www.pre-trib.org/about/dr-ice

Biola University – https://en.wikipedia.org/wiki/Biola_University

Talbut School of Theology – https://en.wikipedia.org/wiki/Talbot_School_of_Theology

Charles Lee Feinberg – https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_L._Feinberg

Chuck Smith 1948 the last generation https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Smith_%28pastor%29

Print Friendly, PDF & Email