Bedrägeriet Med Daniels 70:e Vecka

Att förstå de sju åren i Daniels 70:e vecka är mycket viktigt, på grund av sanningen om deras uppfyllande, och de bedrägerier som baseras på dem.

Sanningen är att Daniels 70:e vecka började när Messias vid 30 års ålder döptes och smordes genom Anden.

Messias prästerliga ämbete ägde rum under första hälften av de 7 åren; så det är inte möjligt att det ligger i framtiden.

Sanningen är att förbundet i Daniel 9:27 inte bara är ett 7-årigt förbund, som vi har blivit ledda att tro.

Det är det eviga förbundet, samma förbund genom vilket Abraham blev frälst, eftersom han genom tro trodde att Fadern skulle bereda ett lamm till att sona för hans synder.

Sanningen är att Messias och hans lärjungar uppfyllde Daniels 70:e vecka från 27-34 e.Kr. när de bekräftade med Judarna under 7 år att Han är den utlovade Messias som med Sitt blod bekräftade det eviga förbundet som Påskalammet.

Messias bekräftade att Han var den utlovade Messias genom Sina mirakel, Sin visdom, Sina kunskaper om den Hebreiska litteraturen, Sin uppfyllelse av profetian och genom Sin uppståndelse.

Efter Messias uppståndelse fortsatte apostlarna att bekräfta för Judarna att Han är den utlovade Messias genom att förkunna hur Han uppfyllde profetian och hur Han uppstod igen.

På pingsten blev 3 000 Judar räddade av apostlarnas vittnesbörd, som uppfylldes av Anden, och predikade Evangeliet på deras språk. Messias Kyrka är byggd på grundval av Judar, som accepterade Messias som sin Frälsare.

Paulus förkunnade Juden först, och så var det. De sju åren slutade när de Judiska ledarna stenade Aposteln Stefanus till döds, när han proklamerade att de hade dödat sin utlovade Messias.

Direkt efter Stefanus död predikades också Evangeliet för hedningarna. Lärjungarna blev utspridda över hela Judéen och predikade Evangeliet. Filippus leddes till den Etiopiske eunucken, som blev frälst. Paulus omvändes till hedningarnas apostel. Petrus fick visionen om de orena djuren, som visade att det eviga förbundet skulle predikas till de hedniska nationerna. Samariterna tog emot frälsning och Faderns ande.

Skriften visar oss tydligt hur Daniels 70:e vecka uppfylldes, eftersom Messias och Hans apostlar bekräftade med Judarna att Han är deras utlovade Messias.

Vissa accepterade Honom och blev räddade, men de flesta förkastade Honom och blev fördömda.

 

Bedrägeriet är att man säger att Daniels 70:e vecka ännu inte har uppfyllts.

Vi har fått höra att det handlar om en sista tidens antikrist som gör ett 7-årigt fredsavtal med Israel, som inleder en 7-årig vedermödoperiod.

Jesuiterna skapade detta bedrägeri på 1500-talet för att avleda skulden från Roms Påvar, eftersom de Protestantiska Reformatorerna med rätta hade identifierat dem som Daniels lilla hornundergångens son i 2 Thessalonikerbrevet 2, och det antikristliga odjuret i Uppenbarelseboken 13.

De använde Jesuitprästen Francisco Ribera, en briljant man med doktorsexamen i teologi, till att skriva en 500-sidig kommentar med en motsatt uppfattning, där han manipulerade profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken för att skapa berättelsen om en enmans antikrist under en 7-årig vedermöda i sluttiden.

Denna idé, kallad Futurism, antogs snabbt som den Romersk Katolska Kyrkans officiella ståndpunkt angående antikrist.

Den sanna Kyrkan avvisade effektivt dessa futuristiska begrepp fram till 1800-talet, då Jesuiterna fick flera personer att stödja dessa idéer; inklusive pastor Edward Irving, John Nelson Darby och Cyrus Ingerson Scofield, vilket ledde till att dessa bedrägerier undervisades vid Dallas Theological Seminary, där surdegen från Jesuiternas bedrägerier har spridit sig runt om i världen.

Det historiska vittnesbördet från de många förföljda troende och teologer från det förflutna har åsidosatts, och futurismen lärs nu ut av de flesta pastorerna.

Jag förstår att denna förklaring till Daniels 70:e vecka kan vara ny för dig, så jag ska ta ett steg tillbaka och ta en enklare logisk syn på profetian.

Fråga dig själv:

Hur lång tid tar det Fadern att uppfylla sin egen 70 veckors profetia?

Det uppenbara och korrekta svaret är 70 veckor. Om en 70-veckors profetia ges och det inte uppfylls under 70 veckor i följd, är profetian inte giltig.

Vilken vecka följer den 69: e veckan?

Det uppenbara svaret är den 70:e veckan, men fienden vill få dig att tro att det finns ett 1990+ års tidsgap mellan den 69:e och 70:e veckan, även om det inte finns något sådant tidsgap definierat i Daniel 9.

Daniel 9:25 nämner den utlovade Messias ankomst, och Daniel 9:27 nämner ett “förbund“. Vems förbund tror du att det refererar till?

Är det inte logiskt att anta att det är Messias förbund, eftersom anledningen till att han kom var att dö för att bekräfta det eviga förbundet med sitt blod som Påskalammet?

Texten tillkännager till och med att han blev “avskuren/cut off “, vilket innebär att han dödades, i mitten av de sju åren, som matchar Jesajas profetia om den utlovade Messias i Jesaja 53:8, “Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort (cut off) från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott?

Konsekvenserna av bedrägeriet med de 70 veckorna i Daniel är enorma!

Fiendens bedrägeri om sluttiden bygger på konceptet om en futuristisk/framtida 70:e vecka i Daniels profetia.

Det får folk att spana efter en enmans antikrist i sluttiden, istället för att identifiera Påvedömet som odjuret i UppenbarelsebokenLilla Hornet i Daniel och Undergångens Son.

Detta är själva anledningen till att bedrägeriet med en 7-årig period av vedermöda skapades av den Romerska Katolska Kyrkan.

De anklagades av de Protestantiska Reformatorerna för att vara Antikrist-systemet som förföljde de heliga.

De Protestantiska Reformatorerna sa åt folk att “komma ut ur henne“, vilket ledde till att miljoner människor lämnade den Romerska Katolska Kyrkan och räddas av det rena Evangeliet om Messias.

Fienden har programmerat våra sinnen till att se på Daniels 70:e vecka som futuristisk. Han har använt pastorer, ”bli lämnad kvar” filmer, böcker etc.

Men när du förstår att Daniels 70:e vecka har uppfyllts, och att det inte är en sluttid med en 7-årig vedermödoperiod; smulas de flesta av fiendens bedrägerier om profetians uppfyllande sönder och faller till marken.

Bibelstudierna i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad ger dig bevis på att Roms Påvar är odjuret i Uppenbarelseboken, det lilla hornet i Daniel och Undergångens Son.

David Nikao

Vi börjar denna studie genom att fokusera på 70:e veckans förbund i Daniel 9.

Print Friendly, PDF & Email