Bekräfta Ett Förbund Med De Många Under Sju År

Denna Bibelstudie om Daniels 70:e vecka kommer att visa hur Messias och Hans lärjungar “bekräftar” det eviga förbundet under sju år för Israels hus och Judas hus.

Den tidigare Bibelstudien bevisar att förbundet i Daniels 70:e vecka är Messias nya förbund, och den här studien visar dig hur det uppfylldes.

Daniel 9:27 säger inte att förbundet endast varade i 7 år, det säger att det eviga förbundet skulle bekräftas med Judarna under 7 år, vilket gav dem möjlighet att acceptera sin utlovade Messias.

Ordet bekräfta säger oss att förbundet redan existerade.

Gamla testamentet är fullt av profetior som pekar på Messias som bekräftar det förbund som gjordes med Abraham.

Abraham, Isak, Jakob, Mose, David och kvarlevan, räddades genom tro på den kommande Messias, som skulle uppfylla förbundet för att sona för deras synder. Resten av Israeliterna försökte förtjäna frälsning genom sina egna verk, genom lagen, och de blev dömda för det.

Jesaja 49:8 förutsade att Messias skulle vara ett förbund till sitt folk,

Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och fördela de förödda arvslotterna

Malaki 3:1 förutspådde att budbärarens budskap skulle framträda.

Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot.

Messias var med-författare till Abrahams förbund, för att friköpa Abrahams andliga säd, de av alla folk som tror på Fadern, genom bekännelse.

Hebreerbrevet 12:2, “Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.

Hebreerbrevet 12:24, “Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

KJV: “Jesus the Mediator of the renewed covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel.”

Hebreerbrevet 13:20, “Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda.“.

Paulus sa att Messias kom för att bekräfta det utlovade förbundet.

Romarbrevet 15:8 säger: Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna

Galaterbrevet 3:17 säger: “Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kom fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle bli ogiltigt.

Det som kallas Nya förbundet är egentligen ett gammalt förbund, som bekräftades av Kristi blod och därigenom satte det i full effekt. Det var nytt eftersom det bekräftades efter det Mosaiska Förbundet, vilket gjorde detta ogiltigt.

Hebreerbrevet 8:6 “Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften.

Så låt oss titta på tidslinjen för att se hur Messias och hans lärjungar bekräftade det nya förbundet med Judarna under sju år.

Messias bekräftade att Han var den utlovade Messias när Han läste avsnittet från Jesaja i början av Sin tjänst.

Lukas 4:16-21 ”Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen, fann han stället där det står skrivet: 18 Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren. 20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: “I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.

Han bekräftade att det var han som sändes för att vara ett förbund för Judarna genom att:

Hans visdom och kunskap om Elohims ord …

Matteus 7:28 “När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning“,

Hans mirakel …

Matteus 8:16 “När det blev kväll kom man till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka, 17 för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar.

Hans utgjutna blod som Elohims obefläckade Lamm…

Matteus 26:28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Hans uppståndelse …

Apostlagärningarna 4:33 “Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla.

Och genom att han uppfyllde Elohims helgdagar, som Judarna skulle ha känt till.

1 Korintierbrevet 5:7 Påsken pekade på Messias som vårt Påskalamm, vars blod utgöts för våra synder.

Det Osyrade brödet pekade på Messias syndfria liv (eftersom surdeg är en bild av synd i Bibeln).

1 Korintierbrevet 15:20 Första frukterna pekade på Messias uppståndelse som de rättfärdigas första frukter.

Pingsten representeras av Fadern som utgöt sin Helige Ande över Messias lärjungar.

Messias uppfyllde Daniels profetior om den 70:e veckan, som sa att Messias Den Smorde Fursten skulle bli avskuren halvvägs genom de sju åren, vilket betyder efter 3 1/2 år.

Johannes evangelium berör detta detta genom att dokumentera antalet Påskfester som inträffade under Messias ministerium.

Daniel 9:26 “ska den Smorde förgöras, helt utblottad;” Uppfyller profetian om den utlovade Messias i Jesaja 53:4-8

“Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. 7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. 8 Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott?

Så vi ser tydligt att Messias, Den Smorde Fursten, i Daniel 9:25, hjälpte Judarna i 3 1/2 år och gav dem bevis på att Han var den förlovade, deras Messias.

Och vi ser tydligt att hans blodsoffer bekräftade det förbund som gjordes inför Abraham.

Efter att Messias hade uppstått, predikade Apostlarna evangeliet för Judarna i 3 1/2 år.

Messias befallde dem att vara vittnen för alla nationer, med början i Jerusalem.

Lukas 24:47 “och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.

Evangeliet erbjöds Judarna först, sedan till hedningarna.

Romarbrevet 1:16 “Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken.

De bekräftades av sina tecken.

Markus 16:20 “Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Apostlagärningarna säger oss att på Pingstdagen, bekräftade lärjungarna det nya förbundet med Judar, hängivna män, från varje nation under himlen.

Apostlagärningarna 2:7-11 “Häpna och förundrade frågade de: “Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter, kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!”

Apostlagärningarna 2:36-39 “Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.” 37 När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.”

3 000 av dessa Judar accepterade honom som sin utlovade Messias och blev räddade; och utan tvekan återvände de hem för att sprida Evangeliet till andra Judar.

Apostlagärningarna 2:41 “De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.

Apostlarna fortsatte att predika Evangeliet varje dag i templet.

Apostlagärningarna 2:46-47 “Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 47 De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Petrus proklamerade Messias för Judarna efter att ha helat en lam man.

Apostlagärningarna 3:13-15 “Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och krävde att få en mördare fri! 15 Livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till.

Petrus predikade Evangeliet för Judarna och sa till dem att de som genom bekännelse tror på Messias nya förbund är Abrahams säd.

Apostlagärningarna 3:25 “Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade.

Galaterbrevet 3:16 “Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte: “och dina avkomlingar”, som när det gäller många, utan som när det gäller en enda: och din avkomma, som är Kristus.

Petrus förklarade att Evangeliet gavs till Judar först.

Apostlagärningarna 3:26 “Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.

De predikade för Judarna, men prästerna, templets kapten och Sadducéerna försökte stoppa dem.

Apostalgärningarna 4:4 “Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring fem tusen.

Petrus predikade Evangeliet för de Judiska härskarna, äldste och de skriftlärda, liksom till Hannas Översteprästen, Kajafas, Johannes och Alexander och så många som fanns i Översteprästens familj.

Apostlagärningarna 4:10-12 “så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi nasaréns namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. 11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Apostlarna 5:12-16 berättar att Apostlarna helade de sjuka och kastade ut demoner, vilket resulterade i att fler Judar trodde på honom som sin Messias.

Apostlagärningarna 5:14 “Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa.

Petrus och Apostlarna predikade igen för Översteprästen, templets kapten och chefsprästerna.

Apostlagärningarna 5:30-32 “Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som furste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett till dem som lyder honom.

Trots att de Judiska ledarna hade slagit dem och befallde att de inte skulle tala i Messias namn fortsatte de att predika Evangeliet i det Judiska templet.

Apostlagärningarna 5:42 “Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.

Även Judiska präster kom att acceptera honom som sin Messias.

Apostlagärningarna 6:7 “Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron.

Därefter stenade de Judiska ledarna Aposteln Stefanus till döds och slutförde därmed sitt avslag på Messias.

Vid denna tidpunkt blev det ett skifte där Apostlarna och den tidiga kyrkan började predika Evangeliet till hedningar, vilket utan tvivel markerar slutet på den 7-åriga perioden eller att bara predika för Judarna.

Många i den tidiga Kyrkan flydde Jerusalem efter steningen av Stefanus och började predika Evangeliet i regionerna kring Judéen och Samarien.

Apostlagärningarna 8:1 “Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.

Petrus kallades för att förkunna Evangeliet för Samariterna.

Apostagärningarna 8:4-5 “De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. 5 Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där.

Petrus och Johannes gick för att tjäna Samariterna, där de fick den Helige Ande.

Apostlagärningarna 8:14-15 ” När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 15 Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande,

Filippus blev vägledd att predika Evangeliet till den Etiopiska Eunucken, vilket ledde till hans trosbekännelse och dop.

Apostlagärningarna 8:37 “Filippus sade till honom: “Om du tror av hela ditt hjärta kan det ske.” Hovmannen svarade: “Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.

Den Etiopiske Eunucken predikade utan tvekan Evangeliet i Etiopien, vilket ledde till att fler människor skulle bli räddade.

Filippus predikade sedan i alla städer ända till Caesarea.

Apostlagärningarna 8:40 “Filippus kom till Ashdod, och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.

Apostlagärningarna 9 beskriver Sauls omvändelse, för att bli hedningarnas Aposteln.

Apostlagärningarna 10 beskriver Petrus vision om att predika för hedningarna i Caesarea, där de fick den Helige Ande.

Apostlagärningarna 11:18 talar om övergången, där Apostlarna insåg att hedningarna också undfick den Helige Ande.

När de hörde detta lugnade de sig, och de prisade Gud och sade: “Till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv.

Och de som hade spridit sig långt för att predika Evangeliet för Judarna, började också predika för hedningar.

Apostlagärningarna 11:19-20 “De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de förkunnade ordet endast för judar. 20 Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiokia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus.

Apostlagärningarna 13 beskriver Paulus första missionsresa där han predikade Evangeliet och etablerade Kyrkor i hedniska länder. Paulus predikade Evangeliet för Judarna i Antiokia, som avvisade det.

Apostlagärningarna 13:46 “Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först förkunnas för er. Men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna.”

Ordet säger att Messias gjorde både – Judar och hedningar, till en kyrka.

Efesierbrevet 2:14-22 “Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 15 har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. 17 Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, 22 och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.”

Galaterbrevet 3:28-29 säger oss att anhängare till Messias (judar och hedningar) är Abrahams säd som mottar de löften som gjordes till Abraham.

“Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.29 Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.”

Paulus säger klart till oss att det sanna Israel, sanna Judar, tror genom bekännelse och får så ärva de löften som gjordes till fader Abraham.

1 Petrusbrevet 2:9 “Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.”.

Alla som tror på Messias genom bekännelse är Guds utvalda folk. De kommer att få ärva det helig Jerusalem när Messias återvänder.

Att bevisa att Stefanus stenades år 34 e.Kr.

Den beräknade tidpunkten för Stefanus martyrdom kan baseras på Aposteln Paulus tjänst, som stod och höll mantlarna till dem som stenade Stefanus till döds. (se Apostlagärningarna 7:58).

En kort tid senare for Saul till Damaskus för att förfölja de heliga; och på väg till Damaskus omvändes han från farisén Saul till Aposteln Paulus för hedningarna. (se Apostlagärningarna 9:1-9).

Om Paulus omvändelse kan bestämmas i tiden, kan steningen av Stefanus också placeras inom smala tidsgränser.

I Galaterbrevet 1 ger Paulus några biografiska detaljer om sin karriär som Apostel, med särskild hänvisning till hans besök i Jerusalem. Han gjorde endast korta och sällsynta besök i Jerusalem och han ger oss en kronologisk information om dem.

Han säger att det första besöket kom tre år efter hans omvändelse (se vers 18); den andra inträffade fjorton år efter den första (se Galaterbrevet 2:1). Därefter efter hans andra besök i Jerusalem åkte Paulus på sin andra missionsresa som tog honom till Korint (se Apostlagärningarna 18).

Medan han var i Korint ställdes Paulus inför Prokonsuln Gallio (se vers 12). Så Paulus hade stått inför Gallio sjutton år efter hans omvändelse (fjorton år mellan hans andra och första besök i Jerusalem i tre år mellan hans första Jerusalembesök och hans omvändelse). Från en inskription som hittats i Korinth vet vi att Gallios ettåriga prokonsulskap i Korinth inträffade år 51 e.Kr.

Om de sjutton åren för Paulus två besök i Jerusalem subtraheras från tidpunkten när Paulus ställdes inför Gallio, då skulle hans omvändelse och steningen av Stefanus dateras till 34 e.Kr.

Denna tidpunkt, år 34 e.Kr., är den tidpunkt som Bibellärare i Nya testamentet vanligtvis anser vara tiden för Stefanus död och Paulus omvändelse.

Källa: Daniel: A Reader’s Guide by William H. Shea

Stefanus var den siste profeten för att konfrontera de Judiska ledarna. 

Messias tillrättavisade det Judiska Sanhedrin/Stora Rådet strax innan de utlämnade honom till att bli dödad; och Han sa att de skulle förfölja och döda de profeter som Han skulle skicka till dem.

Apostlarna ställdes inför Sanhedrin när de förkunnade Evangeliet, och de pryglades.

Den siste profeten som skickades för att vittna för dem dem var Stefanus. Han talade inför Sanhedrin och påminde om deras historia och anklagade dem sedan för att döda den utlovade Messias.

Sedan stenade de honom till döds, precis som Messias hade förutsagt.

Ingen annan profet sändes till dem före templets, stadens och Judarnas ödeläggelse år 70 e.Kr.; utfört av ”folket till en Furste”, Titus Romerska armé.

Slutsatsen av Bekräftelsen av Daniels 70:e vecka.

Du kan tydligt se att Messias och Hans lärjungar predikade Evangeliet för Israels hus och Judas hus under 3 1/2 år under Messias verksamhetsperiod.

Och du kan se att Apostlarna och den tidiga Kyrkan uteslutande predikade Evangeliet för Judarna, tills Stefanus blev stenad av de Judiska ledarna.

Då är det en tydlig övergång där Evangeliet också predikades för hedningarna.

Så det är inte ett 7-årigt fredsavtal med den moderna staten Israel i sluttiden; Det var det eviga förbundet som predikades för Judarna under sju år.

De som accepterade Honom som sin Messias blev räddade; de som inte gjorde det förlorades och blev ödelagda när den Romerska armén översvämmade Jerusalem år 70 e.Kr.

Messias uppenbarades år 27 e.Kr., så Daniels 70:e vecka skulle ha slutat år 34 e.Kr.

Wikipedia visar att Stefanus stenades ihjäl år 34 e.Kr., vilket matchar https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Stephen (https://sv.wikipedia.org/wiki/Stefanos)

David Nikao

Nästa Bibelstudie om Daniels 70:e vecka: Furstens Folk i Daniel 9

Print Friendly, PDF & Email